Akademie Vězeňské služby: Studenti nastupují na kurz až po vězeňské praxi

 08. 12. 2021      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

Zatímco vojenská a policejní akademie se těší povědomí široké veřejnosti a kdekdo lajkuje fotky z výcviku budoucích vojáků a policistů, o existenci Akademie VS ČR většina lidí spíše netuší. Funguje přirozeně podobně – připravuje nováčky i prohlubuje vzdělání déle sloužících. Požádali jsme jejího ředitele, vrchního radu plukovníka Františka Vlacha, aby přiblížil náplň kurzů, jejich organizaci, zabezpečení studentů, ale také dopady covidu na výuku či plány do budoucna.

Co patří mezi hlavní úkoly a činnosti Akademie Vězeňské služby?

Akademie VS ČR (dále jen „Akademie“) ve Stráži pod Ralskem je jediným resortním zařízením, jež zajišťuje a koordinuje všechny druhy profesního vzdělávání pro zaměstnance vězeňské služby České republiky. Těžištěm činnosti Akademie jsou vzdělávací aktivity zahrnující základní odbornou přípravu, kurzy prohlubujícího vzdělávání a další formy vzdělávacích činností. Hlavní úkoly jsou stanoveny Zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži a dalšími resortními předpisy.

AVS nácvikz výcviku

Není možnost budoucí příslušníky Vězeňské služby vzdělávat v rámci středoškolského či vysokoškolského oboru, jako to dělá armáda a policie?

Akademie v současnosti nedisponuje ani personálními ani materiálními a prostorovými kapacitami, jež by jí umožnily realizovat akreditovaný vysokoškolský obor zaměřený na výkon vězeňství - penitenciaristiku, nicméně pedagogové Akademie se zapojují do spolupráce s vybranými vysokými školami a univerzitami, jež vyučují programy s vězeňstvím úzce související, např. vychovatelství, sociální práce, resocializační pedagogika, činnost pomáhajících profesí apod.

Jaká je délka studia na Akademii? Nastupují na něj všichni uchazeči?

Pokud budeme hovořit o délce základní odborné přípravy (dále jen „ZOP“) nově nastupujících zaměstnanců VS ČR, pak je třeba uvést, že délka kurzu je pro jednotlivé profesní skupiny různá, např. ZOP určená pro příslušníky VS ČR trvá celkem 13 týdnů a je zakončena závěrečnou zkouškou, ZOP určená pro odborné zaměstnance oddělení výkonu vazby, trestu a ústavu pro výkon zabezpečovací detence (vychovatelé, speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci) trvá celkem 7 týdnů a je zakončena závěrečnou zkouškou, ZOP občanských zaměstnanců na úseku logistiky, ekonomiky a zdravotní péče trvá celkem 1 týden a je zakončena závěrečným standardizovaným testem. Základní odbornou přípravu musí absolvovat každý nově přijatý zaměstnanec - příslušník i občanský zaměstnanec VS ČR.

Jak je výuka organizována a jak je o posluchače během ní postaráno?

Za běžných podmínek, ne v dnešní době ovlivněné řadou protiepidemických restrikcí, je naprostá většina vzdělávacích aktivit realizována prezenční formou. Pro jednotlivé třídy ZOP je na každý týden sestaven rozvrh výuky z příslušných vyučovacích předmětů. Výuka probíhá od 7:15 hod. do 14:50 hod., tj. 8 vyučovacích hodin, resp. 4 dvojbloky vždy věnované příslušnému vyučovacímu předmětu.

V případě kurzů celoživotního vzdělávání je výuka organizována s přihlédnutím k celkovému zaměření a obsahu kurzu, hodinové dotace jednotlivých kurzů se mohou lišit od jednodenních kurzů po týdenní i delší.

O studenty všech typů kurzů je postaráno stejným způsobem - je jim zajištěno bezplatné ubytování ve dvou ubytovnách Akademie, je jim bezplatně poskytnuta strava, dopravu posluchačů do Akademie ve Stráži pod Ralskem zajišťují bezplatně jednotlivé organizační jednotky.

Jak ovlivnila průběh vzdělávání pandemie?

Během pandemie covid-19 muselo vedení Akademie zabezpečit výuku distanční a online formou v podmínkách VS ČR. Koronavirová krize a její dopady na organizaci a průběh studia byly v mnoha směrech i přínosné. Došlo k významné digitalizaci vzdělávacího prostoru, technickým inovacím. Dnes už není problém konání vidoekonferencí, sdílení společných cloudových úložišť, využívání elektronických nástrojů jako je Skype for Business v rámci online přednášek, konzultací, ale i konání závěrečných zkoušek. 

AVS hlavní budovahlavní budova Akademie VS ČR

V jakých hlavních předmětech se posluchači vzdělávají?

Předmětová skladba je různá v závislosti na jednotlivých typech kurzů. V rámci základní odborné přípravy se jedná o tyto vyučovací předměty: Služební příprava (strážní a eskortní služba, činnost justiční stráže), Penologie (odborné zacházení s vězněnými osobami, realizace programů zacházení, realizace práv a povinností vězněných osob), Psychologie (zejména forenzní psychologie), pedagogika (zejména speciální pedagogika, etopedie a psychopedie), Právo, Profesní etika. U nově nastupujících příslušníků VS ČR jsou další vyučovací předměty jako je Speciální příprava (střelecká příprava a zdravotní příprava), Základy sebeobrany, Praktická průprava (použití donucovacích prostředků, nácvik poutání, předvádění vězněných osob, provádění prohlídek osob a věcí).

Jakým způsobem jsou posluchači hodnoceni, skládají nějaké zkoušky?

V rámci ZOP pro příslušníky a odborné zaměstnance VS ČR jsou posluchači průběžně hodnoceni a klasifikováni z jednotlivých vyučovacích předmětů, na konci kurzu je provedena jejich závěrečná klasifikace ze všech vyučovacích předmětů a následně před komisí složenou z vybraných učitelů Akademie a dalších funkcionářů VS ČR skládají ústní závěrečnou zkoušku. Po jejím úspěšném složení jsou způsobilí k samostatnému výkonu služby ve Vězeňské službě ČR. U dalších profesních skupin (týdenní kurz) je ZOP zakončena souhrnným testem a na základě jeho výsledku je posluchačům vydáno osvědčení o způsobilosti k výkonu práce v podmínkách VS ČR. V případě kurzů celoživotního vzdělávání vždy záleží na podmínkách, jak je který kurz nastaven – některé kurzy jsou zakončeny závěrečnou zkouškou, některé nikoliv.

Čím se zabývají obory penologie a penitenciaristika?

Penologie a penitenciaristika jsou dva spolu úzce související pojmy – názvy dvou vědních oborů. Stručně řečeno penologie je nauka o trestu, historii trestu, trestní politice, druzích a formách trestu včetně právních, psychologických a sociálních přesahů. Penitenciaristika je vnímána úžeji jako vědní obor věnovaný pouze vězeňství, tj. trestům spojeným s odnětím, či omezením osobní svobody (výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody, výkon zabezpečovací detence). Obě disciplíny se částečně prolínají, někdy je penitenciaristika vnímána jako poddisciplína penologie.

V jakých oblastech jste na Akademii hrdí a v čem si kladete cíle do budoucna?

Jsme hrdí na to, že jsme byli schopni vytvořit a realizovat ucelený systém profesní přípravy zaměstnanců VS ČR od základní odborné přípravy, přes kurzy celoživotního vzdělávání až po kurzy manažerské, že jsme vybudovali velmi kvalitní materiálně technické zázemí pro realizaci jednotlivých kurzů a dalších vzdělávacích aktivit - přednáškové sály, specializované učebny výpočetní techniky, výcvikové středisko se speciálními učebnami pro výcvik jednotlivých služebních činností, a že disponujeme dvěma v tuto chvíli kvalitně zrekonstruovanými a vybavenými ubytovnami.

Z hlediska materiálně technického je naším cílem vybudovat vlastní stravovací zařízení, protože dosud nám stravování posluchačů zajišťuje externí dodavatel na základě smlouvy. A z hlediska pedagogického je naším cílem prodloužení základní odborné přípravy příslušníků a odborných zaměstnanců, aby bylo možno postihnout řadu aktuálních témat, na něž při současné délce kurzů není dostatek prostoru. Toto je však podmíněno celou řadou faktorů, jež sama Akademie nemůže ovlivnit.

Snahou je, aby Akademie směřovala mezi nejlepší vzdělávací školy bezpečnostních složek v České republice a také se řadila mezi přední evropské vzdělávací instituce. Jde o to, aby Akademie byla zárukou kvalitní odborné přípravy pro nově nastupující zaměstnance Vězeňské služby ČR a vytvářela efektivní vzdělávací programy pro stávající zaměstnance.

AVS ředitel Vlachředitel Akademie VS ČR, vrchní rada plukovník František Vlach

Jaká je náročnost studia, jaké procento studentů Akademii nedokončí?

V případě základní odborné přípravy nově přijatých příslušníků a odborných zaměstnanců je procento neúspěšnosti při závěrečných zkouškách v řádu jednotek procent, např. v jednom běhu, jenž je tvořen cca 50 studenty, při závěrečné zkoušce v prvním řádném termínu neuspěje zpravidla až do 5 studentů. V opravném termínu většina z nich zpravidla uspěje a jsou dobře připraveni. Spíše se stává, že již v průběhu studia řada studentů odchází a kurz nedokončí, protože mnozí z nich nejsou schopni, či ochotni se soustavně vzdělávat, studium je opravdu náročné, množství předávaných poznatků a dovedností je značné a ne každý je ochoten po dobu kurzu intenzivně pracovat a také mnozí měli jinou představu o práci ve vězeňském prostředí. Proto se před nástupem do základní odborné přípravy v Akademii musí nově nastupující zaměstnanec seznámit s vězeňským prostředím a být několik týdnů před nástupem do kurzu ve své věznici či vazební věznici.

Jaký by měl být ideální absolvent Akademie a blíží se absolventi tomuto ideálu?

Tato otázka je spíše určená ředitelům věznic a vrcholovému managementu VS ČR, jde o to, jaký by měl být zaměstnanec, příslušník, VS ČR, resp. příslušník každého bezpečnostního sboru v ČR. Z hlediska Akademie by měl absolvent obsáhnout všechny vědomosti a dovednosti stanovené učebním plánem příslušné ZOP, tak aby byl schopen samostatného výkonu služby včetně řešení náročných a mimořádných situací, komunikace s vězněnými osobami, týmové spolupráce s dalšími zaměstnanci věznice. Další faktory, jako jsou psychická odolnost, fyzická zdatnost, požadovaná vzdělanostní úroveň, nejsou v kompetenci Akademie, nemůžeme je nijak ovlivnit a musíme pracovat s takovými studenty, jež nám organizační jednotky VS ČR - věznice a vazební věznice - pošlou.

Děkuji za rozhovor.

Foto: VS ČR, archiv plk. Vlach a Facebook

Podpořte autora článku a kupte mu kafe zde.

 Autor: Arnošt Zeman