Historie a vývoj Aktivní zálohy (14): Naděje, které přinesl rok 2011.

 25. 04. 2015      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

V roce 2011 si již i funkcionáři na MO ČR a GŠ stále více uvědomovali nemalý potenciál, který jednotky AZ pro AČR skýtají, zvláště v době potřeby výrazných úspor. Počátkem roku 2011 se objevily poprvé veřejně hesla „každý voják musí být nasaditelný“ a bylo dokonce zmiňováno možné využití AZ i pro určité potřeby zahraničních vojenských misí.

Jen doplňme, že k 1. 1. 2011 byl početní stav AZ celkem 1.098 příslušníků, na jaře s přílivem dalších nových dobrovolníků, k 1. 4. 2011 to potom bylo dokonce 1.119. Nárůst byl způsoben přílivem skupiny nováčků, která absolvovala kurz základní přípravy ve VeV-VA Vyškov počátkem roku, a byla dozvukem vlastních prezentací stávajících jednotek AZ (které to činily většinou z vlastních zdrojů, bez podpory AČR), zejména na různých sociálních sítích na internetu.

Z výcviku čety AZ 41. mpr., únor 2011,VVP Hradiště-Doupov.JPG
Z výcviku čety AZ 41. mpr., únor 2011,VVP Hradiště-Doupov

Zároveň tehdy na jaře byla i zveřejněna zmíněná Bílá kniha, kde na části věnované problematice AZ se podílel i mjr. Václav Marhoul. Některé názory dalšího směrování se tehdy staly kontroverzními i přímo v řadách AZ – např. návrh zrušení krajských pěších rot a jejich převedení od KVV přímo k vojenským útvarům. Úvodem materiál popisoval věcně a celkem přesně tehdejší stávající stav v jednotkách AZ, zejména různorodost a nízkou kvalitu výcviku, zejména u některých krajských pěších rot.

Další návrh podporoval myšlenku částečného využití jednotek AZ i v rámci zahraničních vojenských misí, po vzoru jiných armád NATO, jejichž rezervisté se v mnoha případech i aktivně zahraničních misí účastnili a účastní. Kromě dalších bodů se návrh dotýkal i problémů s vystrojováním, podpory řešení letitého problému se zaměstnavateli příslušníků AZ ve věci uvolňování na cvičení, naplněnosti jednotek a dalších problematických bodů.

Část účastníků jazykové akademie CIOR, VeV-Va Vyškov, leden 2011
Část účastníků jazykové akademie CIOR, VeV-Va Vyškov, leden 2011

Obecně vzato tzv. Bílá kniha, od které se toho tolik očekávalo, byla z hlediska AZ však spíše zklamáním. O AZ pojednávala uceleně jen jedna stránka o pěti odstavcích, které víceméně obsahovaly především obecná ustanovení o charakteru AZ. Trochu zajímavější byly alespoň poslední dva z těchto pěti odstavců:

„7.12.4. - Povinnost přijmout na určitou dobu konkrétní systemizované místo u vojenského útvaru v rámci aktivní zálohy akceptují vojáci z povolání v rámci svého služebního závazku. Vojákem v aktivní záloze se stávají po ukončení služebního poměru na základě Dohody o zařazení do aktivní zálohy, která určuje místo výkonu služby dle jeho odbornosti, dosažené hodnosti a dalších náležitostí.“ 

„7.12.5. - Služba v aktivní záloze je finančně kompenzována. Zajištění funkčnosti konceptu aktivní zálohy se neobejde bez motivování nejenom jejích příslušníků, ale i jejich zaměstnavatelů.“

První uváděný odstavec přišel s myšlenkou začleňovat do řad AZ povinně končící VZP. Tento nápad byl iniciován snahou o rychlé navýšení počtu AZ, navzdory tomu, že hlavním problémem rozhodně není malý zájem veřejnosti o službu v AZ. Navíc toto zkratkovité řešení nabourává charakter a ducha dobrovolnosti AZ a tím i velkou část podstaty fungování AZ. Příslušníky AZ byl přijat víceméně s nelibostí, napříč jednotkami i funkcemi (nutno podotknout, že většinou VZP taktéž). Jako dobrovolníky je netěšilo vědomí, že mezi ně bude někdo povinně „verbován“ – samozřejmě o přístupu ke službě a plnění povinnosti takového násilně včleněného jedince není potřeba příliš přemýšlet. 

Druhý zmíněný odstavec z Bílé knihy (BK) připomněl problém se zaměstnavateli, který příslušníci AZ od počátku existence AZ měli a mají. Bohužel bez dalších procesních kroků a návrhů řešení.

Kromě zmíněné jedné ucelené stránky v BK (z celkem 168 stran) se objevily zmínky o AZ i v některých dalších částech – víceméně ve vztahu k podpoře civilních orgánů v krizových situacích nevojenského charakteru. Tím bylo očekávání příslušníků AZ od BK zklamáno, protože nejenže nenabídla žádné konkrétní kroky k řešení (což jak její tvůrci opakovaně zmiňovali však ani BK nabízet neměla), ale dokonce ani z hlediska základních strategických záměrů z hlediska rozvoje AZ nic nového oproti minulosti nepřinesla.

Seminář k budoucnosti AZ - 2011
Seminář k budoucnosti AZ, 2011

Podle grafu průměrného počtu příslušníků v aktivní záloze, který BK uvedla, byl průměrný stav: V roce 2004 celkem 1.314 příslušníků, z toho 1.229 u krajských pěších rot (ostatní u jednotek AZ u voj. útvarů). V roce 2005 celkem 1.218, z toho 1.134 u krajských pěších rot. V roce 2006 celkem 1.083, z toho 962 u krajských pěších rot. V roce 2007 celkem 1.099, z toho 934 u krajských pěších rot. V roce 2008 celkem 1.121, z toho 935 u krajských pěších rot. V roce 2009 celkem 1.025, z toho 849 u krajských pěších rot. V roce 2010 potom celkem 1.070, z toho 886 u krajských pěších rot.

Počátkem roku 2011 také na internetu, v rámci Facebooku, vznikla stránka Aktivní zálohy, zřízena ze strany MO ČR. Spíše než o prezentační stránku se však jednalo o stránku diskusní, kdy za MO ČR tuto stránku řídila a moderovala odpovědná administrátorka, zaměstnanec MO. Stránka zůstala spíše jen diskusním prostředím k povídání si o všem a o ničem, avšak bez většího přínosu z hlediska koncepční změny ve využití AZ. Možnost její transformace na určitou neformální komunikační linku resortu napříč spektrem příslušníků a jednotek AZ, a skutečný sběr námětů či podnětů k řešení, využita bohužel prakticky nijak nebyla.

Z hlediska statistických údajů ke skladbě příslušníků AZ k červenci 2011 lze pozorovat, že průměrný věk se pohybuje kolem 34 let. Ve věku 18-25 let bylo 11,14% vojáků AZ, ve věku 26-30 let bylo 13,32%, ve věku 31-35 bylo 25,33%, ve věku 36-40 let bylo 19,76%, ve věku 41-45 let bylo 12,27%, ve věku 46-50 let bylo 10,58%, ve věku 51-55 let bylo 4,18% a ve věku 56-60 let to bylo 3,48% vojáků AZ. 

Vyřazení absolventů Kurzu základní přípravy - AZ 2011
Vyřazení absolventů Kurzu základní přípravy AZ, 2011

Ještě zajímavějším údajem je skladba dosaženého vzdělání vojáků AZ. K červenci 2011 byla následující: 37% příslušníků AZ mělo ukončené úplné střední všeobecné vzdělání, 25% střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity, 14% střední odborné vzdělání s výučním listem, 11% bakalářské nebo vysokoškolské vzdělání, 10% základní vzdělání, 2% vyšší odborné vzdělání, 1% nižší střední vzdělání. Takřka každý 10 příslušník v jednotkách AZ tedy měl vysokoškolské vzdělání.

V řadách AZ slouží řada odborníků a specialistů (např. právníci, psychologové, stavební a techničtí specialisté, lékaři, ekonomové, zkušení lektoři a pedagogové, zkušení jazykoví tlumočníci, schopní manažeři, IT a el. specialisté, odborní řemeslníci, zbrojní specialisté, různé významnější osobnosti regionální úrovně a mnozí další a další). Bohužel v současném systému AZ není tento přínos a potenciál, který si z civilního života příslušníci AZ přinášejí (mnohdy se jedná i o velmi prestižní a v soukromém sektoru ceněné pracovní zkušenosti) zcela doceněn a AČR tento potenciál nedokáže (nebo nechce) využívat. Dořešen není ani kariérní řád pro AZ.  (autor je dlouholetým příslušníkem Aktivní zálohy AČR)

Poznámka autora: Když jsem byl vyzván ke zpracování historie a vývoje Aktivní zálohy, v níž sloužím více jak 11 let, tak jsem vše začal zpracovávat podle toho, jak jsem to zažil, co jsem si zapamatoval, a co jsem se případně dozvěděl od některých dalších kolegů z centra dění. Tento materiál si v žádném případě tedy neosobuje právo být zcela objektivním a úplným zpracováním tématu, i když se k tomu snaží přibližovat. Děkuji za pochopení. Autor.

Hlavní použité prameny:

Archiv autora, Facebook - Aktivní zálohy AČR (Active Reserve), Ministerstvo obrany České republiky. www.army.cz

Poznámka redakce:

Domníváme se, že hodnocení přínosů facebookové stránky autorem článku je poněkud zkresleno tím, že autor nezná mechanismy správy resortních social media. Po vzniku FB Aktivní zálohy byly předávány týdenní zprávy se souhrnem námětů příslušníků AZ ministru obrany, jeho náměstkovi pro personalistiku, náčelníku GŠ a některým dalším funkcionářům resortu. Diskutovány byly také na pravidelných pondělních poradách ministra Vondry a intenzivně též s F. Šulcem, který v dané době zodpovídal za tvorbu Koncepce AZ. Prostřednictvím facebooku byli rovněž osloveni někteří příslušníci AZ, aby připomínkovali Koncepci AZ ještě před její konečnou podobou. Z těchto důvodů tedy existence FB AZ měla značný vliv na formování politiky rozvoje Aktivní zálohy a zároveň se průběžně řešila řada podnětů a stížností. V neposlední řadě díky tomuto Facebooku se tehdejší ministr Vondra dozvěděl o záměru generálů AČR zrušit kvůli finanční krizi cvičení AZ, proti čemuž pak nekompromisně zasáhnul. Redakce se tedy nemůže ztotožnit s hodnocením autora článku, podle něhož „Stránka zůstala spíše jen diskusním prostředím k povídání si o všem a o ničem, avšak bez většího přínosu z hlediska koncepční změny ve využití AZ,“ což považujeme za vyloženou nepravdu. Jiná věc je stav stránky dnes, kdy ji ze správy OKP MO převzal přímo GŠ AČR.

 Autor: Pavel J. Kuthan