Policie za Protektorátu Čechy a Morava

 05. 12. 2014      kategorie: Politické vize, koncepce, strategie    

Minulý týden jsme si zde připomněli poslední období četnictva na našem území, ale například i strukturu německých bezpečnostních sil v protektorátu. Jak už bylo řečeno v uvedeném článku, po vzniku protektorátu byla zachována stejná struktura bezpečnostních složek jako v předchozím období, ale v rukou německých okupačních úřadů – četnictvo, státní policie a obecní policie.

Co se týče struktury českých orgánů (o německé jsme psali zde) respektive bezpečnostních složek, první reorganizace nastala v roce 1942, kdy na našem území působila protektorátní uniformovaná policie a protektorátní neuniformovaná policie.[1] Reorganizace byla dokončena zřízením funkce generálního velitele uniformované policie a generálního velitele neuniformované policie. Pořádková policie byla nově pojmenována jako uniformovaná protektorátní policie a bezpečnostní policie jako neuniformovaná protektorátní policie.

Foto: V protektorátu dominovala především německá policie (zdroj: VALKA.CZ)
Foto: V protektorátu dominovala především německá policie (zdroj: VALKA.CZ) 

Uniformovaná policie byla v rámci policejní služby podřízena politickým a vládním policejním úřadům a v rámci výcviku či kázně svým velitelům. Nejvyšší nadřízenou instancí bylo samozřejmě ministerstvo vnitra. Uniformované sbory měly také své speciální oddělení (u větších sborů), a to například jezdecké oddělení či oddělení dopravní stráže.[2]

Co se týče neuniformované policie, část z jejích členů vykonávala kriminální službu a ta druhá zpravodajskou. Nadále fungovala i Všeobecná kriminální ústředna a Ústřední četnické pátrací oddělení. V roce 1942 však došlo ke sjednocení kriminální služby a toto oddělení bylo začleněno do Kriminální ústředny v Praze, kterému byly podřízeny útvary policejní i četnické.[3]

V roce 1944 bylo vydáno vládní nařízení, na jehož základě byly policejní výkonné moci v České a Moravské zemi sjednoceny do jedné. V nařízení bylo navíc zakotveno, že policejní výkonnou moc vykonává protektorátní policie (uniformovaná -  četnictvo, uniformovaná vládní policie, uniformovaná obecní výkonná policie a hasičstvo; neuniformovaná protektorátní policie - vládní kriminální policie a obecní kriminální policie). V červnu 1944 došlo k dokončení reorganizace kriminální služby, když byly úkoly obecné kriminální policie přeneseny na vládní kriminální policii. Další informace o organizační struktuře naleznete zde.

Protektorát Čechy a Morava (zdroj: OELM.AT)
Protektorát Čechy a Morava (zdroj: OELM.AT)  

U obecní policie tomu nebylo na počátku tohoto období jinak. Uniformovaná obecní výkonná policie plnila policejní úkoly a první zásadní reorganizace nastala v roce 1942, kdy byly upraveny vládním nařízením předpisy o obecní výkonné policii. Došlo například ke změně jejího označení, a to na obecní výkonnou policii.

Obecní výkonná policie se nově dělila na uniformovanou (v čele stál velitel) a neuniformovanou složku, kterou navíc musela zřídit každá obec s více než 10 000 obyvateli (mimo obce s vládním policejním úřadem). U obcí s nižším počtem obyvatel to bylo pouze výjimečně.[4] Nicméně u obcí s více než 5 000 obyvateli byla povinnost zřídit a udržovat uniformované výkonné policie – to však bylo na konci téhož roku zrušeno.

Náklady na obecní výkonnou policii nesla samotná obec. Příslušníci těchto sborů byli podřízeni nejenom starostovi, ale i jeho pověřeným zástupcům, politickým úřadům a ministrovi vnitra. Úkolem stráže bylo udržovat veřejný pořádek, bezpečnost majetku a osob všech státních občanů včetně cizinců, apod.[5]

Policie v poválečném období

Jak už bylo řečeno v předchozím článku, na budování nového bezpečnostního aparátu měla vliv zejména KSČ. Ta získala silnou pozici díky výsledkům jaltské konference a později i osvobozením části republiky sovětskou armádou. V poválečné vládě se navíc stal ministrem vnitra Václav Nosek z KSČ.

Snahy o vytvoření jednotného sboru se rodily již během druhé světové války, kdy představitelé exilové Komunistické strany Československa v Moskvě vytvořili koncept jednotné struktury bezpečnostního sboru na území ČSR.[6]

Foto: Zrod a úkoly komunistické SNB dokumentují i první díly majora Zemana (zdroj: AHAONLINE.CZ)
Foto: Zrod a úkoly komunistické SNB dokumentují i první díly majora Zemana (zdroj: AHAONLINE.CZ) 

Na základě nařízení Ministerstva vnitra došlo nejprve ve dnech 12.-17. června 1945 k rozpuštění všech ozbrojených jednotek, které byly mimo rámec Sboru národní bezpečnosti (dále jen SNB) a armády, a poté 30. června 1945 došlo výnosem Ministerstva vnitra k rozhodnutí o vytvoření jednotného SNB.

SNB byl organizován vojensky a podřízen Ministerstvu vnitra, zemským národním a okresním národním výborům. Byl tvořen pořádkovou složkou, kriminální složkou a státně-bezpečnostní složkou, a také bezpečnostním letectvem. Hlavního velitele SNB na návrh vlády jmenoval prezident republiky. To, co se dělo později si povíme někdy příště.

L. Jiráček


[1] MACEK, Pavel a UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. III., Protektorát Čechy a Morava a Slovenský stát (1939-1945). Vyd. 1. Praha: Police history, 2001, str. 57

[2] MACEK a UHLÍŘ, ref. 1, str. 59.

[3] MACEK a UHLÍŘ, ref. 1, str. 60

[4] SPURNÝ, Miroslav. Ve dne v noci podle zákoníku…: policisté a četníci v českých zemích do roku 1945. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, str. 145.

[5] MACEK a UHLÍŘ, ref. 1. 77

[6] MACHULA, Jaroslav. SBOR NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI /1945 - 1991/. 2012. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/210341/pravf_m/SBOR_NARODNI_BEZPECNOSTI_1945_-_1991.pdf. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce JUDr. Pavel Salák, Ph.D., str. 16.

 Autor: Luděk Jiráček

Protektorát Čechy a Morava (zdroj: OELM.AT)
V protektorátu dominovala především německá policie (zdroj: VALKA.CZ)
Foto: Zrod a úkoly komunistické SNB dokumentují i první díly majora Zemana (zdroj: AHAONLINE.CZ)