Služební psi u Vězeňské služby České republiky

 16. 03. 2023      kategorie: Výstroj, výzbroj, technika a výcvik    

„Služební pes budí tak velký psychologický efekt, že se každý vyhýbá jakémukoliv kontaktu,“ říká kapitánka Mgr. Markéta Prunerová, vrchní komisařka Vězeňské služby ČR. Ve třetím dílu seriálu o služebních psech nám přibližuje výběr psů i psovodů, jejich výcvik a průběh služby ve věznicích, včetně toho, které tuzemské věznice dosahují se svými psy největších úspěchů v kynologických soutěžích.

Kdo a na základě jakých kritérií vybírá psy do služebního výcviku?

Vrchní inspektor pro psovody dané organizační jednotky si vybere psa, který je následně posouzen instruktorem ve výcvikovém středisku služební kynologie. Při přezkoušení se klade důraz především na povahové vlastnosti posuzovaného jedince, dále pak je důležitá fyzická kondice. V daném případě je vždy brán na zřetel věk psa a jeho případné zařazení do kategorie.

Jaká psí plemena jsou vhodná?

Vězeňská služba České republiky nejčastěji využívá plemena belgický ovčák – Malinois a německý ovčák, případně křížence uvedených plemen. Tato plemena nejvíce vyhovují podmínkám pro služební účely bezpečnostních sborů. Jejich temperament a vlohy jsou základem úspěchu při výcviku. Jsou aktivní a vždy se na svoji práci plně soustředí. Velmi rychlé reakce, odolnost a mrštnost dávají výhodu ve všestranném výcviku těmto plemenům. Ostatní plemena se vyskytují zřídka, jedná se například o holandského ovčáka, rotvajlera, border kolii a německého křepeláka.

Slouží spíše feny nebo psi? Je tam nějaký rozdíl?

U Vězeňské služby ČR slouží zhruba z 80 % psi. Feny bývají využívány méně. Jejich využití je především u protidrogové kynologie, než u všestranné kynologie. Je to dáno převážně jejich povahovými vlastnostmi. Pes má pevnější nervový systém, je mohutnější než fena a bývá temperamentnější. Rovněž snese důraznější výcvik. Naproti tomu feny bývají menšího vzrůstu a váhy. Nevýhoda u fen je hárání.

Na jaké všechny činnosti se psi u vás cvičí a využívají?

Služební psi jsou především využíváni k zajištění pořádku a bezpečnosti v prostorách věznic i mimo ně. Další specifickou prací služebních psů je vyhledávání omamných a psychotropních látek ve věznicích.

Všestranní psi podstupují základní kurz kategorie obranný a všestranný, tito psi musí být fyzicky a psychicky vyspělí, takže výcvik započíná zpravidla v 18 měsících stáří věku psa. Délka základního kurzu činí 12 týdnů. U protidrogové problematiky nastupují psi do základního kurzu zpravidla starší dvou let. Tento kurz taktéž trvá 12 týdnů.

Získáváte čtyřnohé parťáky nákupem, nebo máte vlastní chovnou stanici?

Psi u VS ČR se získávají nákupem nebo zápůjčkou od sloužících příslušníků – psovodů. Tito psi jsou vždy přezkoušeni z povahových vlastností pro služební účely ve VSSK a následně vykoupeni, či je udělena zápůjčka. Je možné získávat také psy darováním. VS ČR nedisponuje chovnou stanicí služebních psů, avšak aktuálně může doplňovat stavy svých služebních psů z Chovatelské stanice Policie České republiky.

VSČR psovodka a štěně

Stává se, že psi ve výcviku neuspějí? Co se s nimi pak stane?

Toto procento se VS ČR snaží eliminovat již v zárodku, a proto je kladen velký důraz při posuzování psů ve VSSK a jejich následném výkupu či zápůjčce. Při každoročním přezkoušení služebních psů, které podstupují, může nastat situace, že pes ve zmíněném přezkoušení neuspěje. Dalším krokem je tedy opravné přezkoušení, jestliže by opět pes neuspěl, je psovi navržen kondiční kurz, kde na konci tohoto kurzu je opět přezkoušen. Pokud i tento kurz úspěšně neabsolvuje, je navrženo vyřazení tohoto psa. Vyřazení se uskutečňuje formou odkoupení psa, či darováním dle věku psa, a to v souladu s právními a vnitřními předpisy.

Jaký je režim služebních psů – žijí u psovoda doma nebo v kotci na základně? Kolik hodin denně pracují, cvičí, odpočívají?

Režim nasazení služebních psů ve VS ČR do služby bývá v kategorii všestranný a obranný zpravidla ve směnném provozu, tedy 12 hodin - denní a noční. Dále jsou tito psi využíváni k zajištění činností VS ČR v ranním provozu v osmihodinové směně. U protidrogové kynologie jsou psi zpravidla využíváni právě v ranním osmihodinovém provozu.

Časová dotace na výcvik služebních psů činí 25 hodin výcviku v daném měsíčním kalendářním období. Přiděleného služebního psa může mít psovod ustájeného ve svém bydlišti, a to na základě schválení ředitele dané organizační jednotky. Primárně jsou ale služební psi ustájení v dané organizační jednotce.

Pořizujete pro psy nějakou speciální výstroj a případně jakou?

Služební psi bývají vystrojeni těmito pomůckami: krátké vodítko, 10metrové vodítko na stopy, dále taktické vodítko v případě zákroku, náhubek, vytloukací náhubek v případě zákroku, postroj na psa či obojek na obrany. Aktuálně se VS ČR podílí na vývoji protiúderového postroje pro psa.

Jaká je průměrná doba aktivní služby psů a co se s nimi děje pak?

Průměrná aktivní doba služebních psů ve službě bývá zpravidla do 8 až 10 let věku psa. To se ale může lišit především dle aktuálního zdravotního stavu každého jedince. Ve většině případů si psa po ukončení aktivní služby nechává psovod, kterému byl pes přidělen. V případě, že si psovod nemůže psa ponechat, je možnost psa umístit do civilního sektoru. Zde je nutno podotknout, že povahové vlastnosti psa musí být takové, aby tato možnost mohla být realizována. Nový majitel se musí pečlivě seznámit s povahovými vlastnostmi psa.

Mají psi nějaké služební hodnosti? Mohou získat nějaká vyznamenání? Můžete vyzdvihnout nějaké úspěchy vašich psů?

Služební psi nedisponují služební hodností, je jim pouze přiděleno evidenční číslo dané organizační jednotky. Nemohou ani získat vyznamenání. Tato možnost není upravena v žádném vnitřním předpise.

Psovodi VS ČR se mohou se svými parťáky účastnit různých služebních závodů, ať už od samotné VS ČR, tak od  jiných ozbrojených sborů, například PČR, AČR, Celní správy, či zahraničních závodů ve služební kynologii. Největší účast a reprezentaci služební kynologie VS ČR za poslední období zaznamenává z organizačních jednotek VV Ruzyně, V Vinařice, V Rýnovice, V Mírov, V Rapotice, VV a ÚpVZD Brno, VV a ÚpVZD Praha Pankrác.

VSČR psovod 2v

Jaké nejčastější služební úrazy psi utrpí? Stává se, že by byli napadeni vězněm? Využíváte služeb komerční veterinární služby, anebo zaměstnáváte vlastní veterináře?

Nejčastější úrazy služebních psů bývají zpravidla tržné rány, ke kterým dochází, když se pes poraní o technický a zabezpečovací systém střežených prostorů. Při výcviku dochází také k různým pohmožděninám. K napadení psů prakticky nedochází – služební pes budí tak velký psychologický efekt, že se každý vyhýbá jakémukoliv kontaktu. Každá organizační jednotka využívá služeb civilních veterinárních lékařů. VS ČR má také možnost využívat ošetření služebních psů veterinárními lékaři AČR.

Zaznamenali jste, že by se u psa rozvinul po nějakém služebním zásahu šok? Jak dbáte o psychickou pohodu psů?

Psi jsou po dobu služební činnosti připravováni na různé alternativy služebního zákroku. Proto je velký důraz kladen na výcvik těchto psů a nácvik zákroku s jednotkou pod jednotným velením, kdy se používá různých technik a prostředků. Psi jsou tudíž přivykáni na zvuk střelby a zásahových výbušek. Důležitou součástí režimu služebních psů je odpočinek. Jak již bylo výše zmíněno, mají příslušníci umožněno brát služební psy do svých domovů, kde si kvalitněji odpočinou a kde se lépe zregenerují do služby.

Jak dlouho trvá výcvik psovoda? Prochází zájemce o tuto pozici nějakým speciálním výběrovým řízením?

Délka základní odborné přípravy psovodů v rámci kynologické přípravy činí 6 týdnů. Zájemci o tuto pozici jsou vybráni, a to buď na základě předchozích zkušeností v rámci sportovní kynologie a působení v organizacích kynologických útvarů v civilním sektoru, nebo po dobrém výkonu služby a zájmu o tytu funkci, na základě výběru vrchního inspektora pro psovody.

Děkuji za rozhovor.

Zdroj foto: archiv Vězeňské služby ČR

 Autor: Arnošt Zeman