Historie a vývoj Aktivní zálohy (8): Koncepce a legislativa (v letech 2005 – 2006)

 28. 02. 2015      kategorie: ARMÁDA ČR    

Dne 1. 1. 2005 vstoupil v platnost nový zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve kterém byl již nově charakterizován i voják v aktivní záloze. Dne 28. 6. 2005 se ve Vyškově konala konference k AZ (první svého druhu a následně bohužel na dlouhá léta poslední). Účastnil se jí i tehdejší NGŠ genpor. Štefka.

Konference vyhodnotila dosavadní vývoj výstavby a výcviku jednotek AZ a byla místem (spíše však jen chtěla být místem) řešení nedostatků a problémů, spojených s výcvikem a vystrojením příslušníků AZ. Mnoho problémů však ani na základě této konference vyřešeno nebylo, i přes několik velmi emotivních projevů některých mluvčích z řad velitelského sboru AZ, kteří o problémech výcviku a zabezpečení mluvili jasně a v plné šíři.

az_VIII_01
Foto: Z výcviku karlovarské pěší roty, VVP Hradiště, 2008

Hlavním přínosem tak alespoň bylo vydání druhé (náhradní) soupravy polní uniformy vz. 95 každému příslušníku AZ pro umožnění převlečení na cvičení při nepříznivém počasí apod. Připomeňme, že citelné problémy byly (a dodnes doprovázejí AZ) právě v oblasti výstrojního zabezpečení, kdy příslušníci AZ (zejména u pěších rot) byli vystrojováni na rozdíl od profesionálních vojáků podle norem přijatých ještě v době vojenské základní služby (u jednotek AZ u bojových útvarů byli dobrovolníci dovystrojeni ještě částečně na standard daného útvaru z jeho vlastních rezerv).

Další palčivé otázky, např. problém se zaměstnavateli v uvolňování na cvičení, nedostatky ve výcviku a přípravě, problémy ve vztahu s některými částmi struktury armádní hierarchie atd., vyřešeny nebyly...

Personální naplněnost krajských pěších rot se v průběhu let 2004-2008 pohybovala průměrně zhruba na 50 %, přičemž malý počet rot se v naplněnosti blížil 80 %, ale byly i roty, které měly svůj stav výrazně pod 50 %. Je třeba zmínit za uvedené období odliv některých dobrodruhů z AZ, dále těch, kteří nesplnili zdravotní či morální kritéria pro službu v AZ, většinou však těch, kteří z různých osobních důvodů museli rovněž řady AZ opustit.

U posledních zmiňovaných byl nejčastější problém se zaměstnavateli z důvodu uvolňování na cvičení – proto v obavě ze ztráty zaměstnání mnoho dobrovolníků z řad AZ odešlo (stát, jemuž sloužili, se za ně nijak nepostavil a nepodpořil je). Další důvody byly většinou i rodinné a finanční – po dobu vojenských cvičení pobírali příslušníci AZ v rámci refundací svých mezd v letech 2004-2006 od 60 % do 95 % (dle počtu vyživovaných osob) svých skutečných platů ze zaměstnání - teprve od roku 2007 byly tyto rozdíly zrušeny.

Příliv nových dobrovolníků byl (a je stále) velmi pozvolný, což ještě ztěžovaly například i zdravotní prohlídky nových zájemců ve vojenské nemocnici (které musejí po roce 2005 absolvovat všichni noví zájemci o službu v AZ stejně jako zájemci o službu v poměru VZP, přičemž v letech 2005-2006 byla kritéria absolvování těchto prohlídek nastavena stejně přísně jako u VZP), které byly tvrdé a o mírné snížení jejich kritérií pro AZ se zasadil NGŠ arm. gen. Štefka po opakovaných žádostech některých velitelů rot AZ.

Z hlediska celkové naplněnosti Aktivních záloh lze za roky 2004-2008 sledovat tyto početní stavy k 1. 1. jednotlivých let: rok 2004 – 1.346 dobrovolníků, rok 2005 – 1.312 dobrovolníků, rok 2006 – 1.112 dobrovolníků, rok 2007 – 1.101 dobrovolníků, rok 2008 – 1.134 dobrovolníků.

Průměrný věk příslušníků AZ se pohyboval v letech 2005-2008 kolem 36 let. Velké procento nových zájemců bylo věkově mladší k této hranici a postupně z řad jednotek AZ odchází i část věkově starších příslušníků. Je otázkou, zda do budoucna bude tedy docházet ke trendu „omlazení" jednotek AZ nebo se tento věkový průměr bude spíše zvyšovat, protože odhadem min. 2/3 příslušníků AZ tvoří stále ti dlouhodobě sloužící.

Do roku 2006 byly krajské pěší roty, tanková rota „Československých legií" a Rota Z jediné jednotky AZ. Vzhledem k přetrvávající nenaplněnosti pěších rot nebyla tehdy vůle velení armády tyto jednotky dále rozšiřovat. Na základě zájmu některých skupin příslušníků AZ však nakonec došlo k realizaci myšlenky o rozšíření a vzniku dalších jednotek. Došlo tím i k přílivu části nových dobrovolníků, specializovaných odborností, kteří do té doby o službu ve stávajících jednotkách zájem neměli.

Již v červenci 2005 byla zahájena organizačně výstavba mechanizované roty AZ u 163. tankového praporu v Přáslavicích (nakonec bylo realizováno až v roce 2007, u 72. mpr). Dále, ještě v roce 2005, byla zahájena organizace pontonové roty a ženijní mostní roty v Bechyni (354. žen. most. pr.), a dále rovněž vznikl i záměr organizace družstva duchovní služby, tiskové a informační služby, a též družstva psovodů u Veterinární základny Grabštejn – což však nebylo realizováno.

Poznámka autora: Když jsem byl vyzván ke zpracování historie a vývoje Aktivní zálohy, v níž sloužím 11 let, tak jsem vše začal zpracovávat podle toho, jak jsem to zažil, co jsem si zapamatoval, a co jsem se případně dozvěděl od některých dalších kolegů z centra dění. Tento materiál si v žádném případě tedy neosobuje právo být zcela objektivním a úplným zpracováním tématu, i když se k tomu snaží přibližovat. Děkuji za pochopení. Autor.

Hlavní použité prameny:

  • Archiv autora
  • Archiv mjr. Ing. Líbezného Arnošta
  • Archiv kpt. Ing. Mojžíše Milana
  • Archiv kpt. Mgr. Trávníčka Františka
  • Ministerstvo obrany České republiky. <www.army.cz>.
  • VLČEK, Bohuslav. Aktivní záloha ozbrojených sil České republiky. Vojenské rozhledy. 2007, roč. 2007, č. 4, s. 67-73.

 Autor: Pavel J. Kuthan