O nás: Na bezpečnosti nám záležíO nás: Na bezpečnosti nám záleží Podporujeme naše válečné veterányPodporujeme naše válečné veterány Výzva 2015: Drony – dobrý sluha, ale zlý pán!Výzva 2015: Drony – dobrý sluha, ale zlý pán!

Služební poměr pro městské/obecní strážníky?

 21. 08. 2014      4 komentářů

Strážníci leckdy dorazí na místo páchání trestného činu dříve než státní policisté. Jindy zasahují společně. Nasazují mnohdy své zdraví či dokonce život. Ale nemají stejnou ochranu, výhody, práva a povinnosti jako PČR. Zatímco v USA je šerif „bůh“, u nás „botičkář“.

Foto: Americké motorky strážníkům respekt jako šerifům bohužel nedodají (zdroj: IDNES.CZ)Foto: Americké motorky strážníkům respekt jako šerifům bohužel nedodají (zdroj: IDNES.CZ)

Co je obecní/městská (dále jen pojmenování městská) policie…

Městská policie není ani ozbrojenou silou jako armáda, ani ozbrojeným bezpečnostním sborem jako policie. Její příslušníci nejsou ve služebním poměru, nýbrž v pracovním poměru k obci, stejně jako zaměstnanec obecního úřadu nebo učitel na místní základní škole.

Zákon o obecní policii máme od roku 1991, ale není novinkou – jak by se mohlo zdát – původní městská policie byla zrušena v roce 1945. Jakousi náhražkou za ní měla být Pomocná stráž VB zřízená až v roce 1971, která si ovšem vykoledovala spíše charakteristiku udavačů. Skutečná obnova městské policie byla tedy možná až po pádu socialistického zřízení, demokratizací a decentralizací státní správy/samosprávy.

Po roce 1992 se ovšem situace vyvíjela tak dynamicky, že zákon o obecní policii byl prakticky co dva roky (celkem šestnáct krát) novelizován. Obecně lze shrnout, že městská policie má za úkol chránit bezpečnost osob a majetku, občanské soužití, bdít nad dodržováním obecně závazných vyhlášek, provozem na silničních komunikacích, řešit přestupky a třeba i podílet se na prevenci kriminality.

Reálné naplňování těchto funkcí se liší obec od obce, město od města. Logicky s tím třeba i veřejné – respektive lokální – mínění a respekt směrem ke strážníkům. Stranou zůstává, že strážníci musí splnit prakticky stejné předpoklady jako policisté a – jak bylo zmíněno v úvodu – také jsou mnohdy vystaveni stejným rizikům.

Potíže s pracovně-právním, nikoli služebním, vztahem městské policie

Pokud se řekne „služební poměr“, většina veřejnosti si vybaví vojáky a policisty a pár odlišností jako: zákaz členství v politické straně, zákaz stávkování, naopak povinnost strpění přesčasů do 150 hodin ročně zdarma či strpění převelení třebas na druhý konec republiky (pro služební poměr). Strážníci tímto zatíženi nejsou, například ono převelení by dokonce podkopávalo smysl jejich existence ve vazbě na konkrétní obec/město a znalost místních poměrů a vyhlášek. Dá se říci: „Dělají totéž, ale není to totéž.“

Pozn.: Zde by bylo zajímavé srovnat lokální vazbu obecní policie kontra apel plk. gšt. Österreichera publikovaný na Ozbrojeneslozky.cz zde, který doporučuje převelovat vojáky dostatečně často, aby u nich naopak vazba na region nevznikla. Neboť ta pak brání jejich loajalitě vlasti jako takové, tedy je rizikem jejich odtržení při občanské válce.

Ruku v ruce s tím jde nižší intenzita právní ochrany strážníků. Nebo třeba výkon činnosti ve spolupráci se státní policií, kdy Ministerstvo vnitra ČR uvádí, že policista nemůže velet „civilní osobě“, tedy ani strážníkovi - může maximálně požádat strážníka o pomoc jako kteroukoliv jinou osobu. A co náhrada za škodu způsobenou při výkonu oprávnění - z pohledu členů společné hlídky i ze strany osob, vůči kterým byl realizován zákrok, úkon, či jiné opatření? Vyvstává otázka – kdo bude škodu hradit, když zákrok provedla smíšená hlídka. A jiné…

Foto: Městská policie Lázně Bohdaneč je svým napodobováním US šerifů proslulá (zdroj: DENIK.CZ)
Foto: Městská policie Lázně Bohdaneč je svým napodobováním US šerifů proslulá (zdroj: DENIK.CZ)

Co je signifikantní rozdíl – strážníci nemají nárok na výsluhy tak jako vojáci, státní policisté, hasiči a další. Není přitom pochyb, že jejich práce je nejen mnohdy nevděčná (za to nemohou, plní povely, asi jako rozkazy politiků jejich „privilegovanější“ kolegové), ale i riskantní a především psychicky a fyzicky extrémně náročná.

Zde si dovolíme vyjádřit redakční názor: Za 1) výsluhy jsou zasloužené za předpokladu naplnění jejich funkce, 2) funkcí výsluh má být, aby nikdo, kdo v povolání s nasazením života chránil práva občanů, se nepropadl ve svém sociálně-ekonomickém statusu poté, kdy povolání opustí fyzicky či psychicky „zhuntovaný“ nebo jinak znevýhodněný pro pracovní trh a další kariéru. V tomto smyslu si je zaslouží i obecní/městský strážník.

Pod čarou: Proč to v amerických filmech a seriálech funguje…

Také znáte filmové tituly typu „Šerifové“? Nebo jste ve státech dokonce byli a zakusili jejich práci na vlastní kůži? Neradno vzdorovat, že. Pravda, USA jsou veliké, takže srovnáváme nesrovnatelné – tedy na úrovni federální jako FBI, DEA a řady dalších (znáte z filmů). V Evropské unii toto srovnání nenalézáme.

Každopádně v USA je složka vnitřní bezpečnosti, která působí na malých městech a venkově (někdy i ve městech, třeba Las Vegas) – šerifové. A z detektivek jistě znáte také městská policejní oddělení – N.Y.P.D., L.A.P.D. apod. Početností a kompetencemi nesrovnatelné s českou obecní policií, ovšem de facto právě odpovídající její úrovni a poslání.

Foto: Tomuto strážníkovi z amerického Marionu nikdo odporovat nebude (zdroj: CO.MARION.OR.US)
Foto: Tomuto strážníkovi z amerického Marionu nikdo odporovat nebude (zdroj: CO.MARION.OR.US)

Jak to funguje, ilustruje tento postřeh: „Základem všeho je Police Department, tedy policie zřízená a financovaná městem. Ta řeší naprosto vše, od dopravních přestupků až po vraždy. V okrese pak působí i úřad šerifa, což je jakási okresní policie, ale není městským policiím nijak nadřazena. Městem pak projíždí i Highway Patrol (státní policie), ale ani ta není nadřazena šerifovi či městským policejním šéfům.

Je-li někde státní nebo národní park, pak tam hlídkují Rangers a ti dělají také vše od měření rychlosti až po zatýkání nebezpečných zločinců. Pravomoci všech policejních institucí jsou v podstatě stejné, liší se vlastně jen katastr jejich působnosti, a kdo to financuje. Katastry ale nejsou dogma, tak jako v ČR,“ líčí náš strážník s praxí v USA Pavel Řehoř (viz).

Závěrem: Co s obecní policií?

Není tedy čas přehodnotit obecní, resp. městskou policii, v ČR? Její fungování je zde za více než dvě dekády poměrně zaběhnuté. Obce jsou schopny ji financovat. Ale úkoly, práva, povinnosti, ochrana, zabezpečení… jejích členů nejsou vyvážené. Tímto chceme zahájit diskusi nad daným tématem, přispějte svými názory zde nebo na našem facebooku. Problematice obecní/městské policie se budeme věnovat dlouhodobě v naší stálé rubrice.

Pašková

Foto: Americké motorky strážníkům respekt jako šerifům bohužel nedodají (zdroj: IDNES.CZ)
Foto: Městská policie Lázně Bohdaneč je svým napodobováním US šerifů proslulá (zdroj: DENIK.CZ)
Foto: Tomuto strážníkovi z amerického Marionu nikdo odporovat nebude (zdroj: CO.MARION.OR.US)

Komentáře

jirmejahu

27. 08. 2014

a máš o tom více info Alka ? :).. (např. link!), zdá se mi to velmi nepravděpodobný.

Alka

27. 08. 2014

Nemyslím si, že by to u nás nešlo. Na Slovensku strážníci výsluhu mají. Takže to je jen o chtění

jirmejahu

23. 08. 2014

jaj :) koukám milá redakce, že je to zde uzpůsobený k drobnější diskuzi. Je to škoda, snažil jsem se zachovat alespoň odstavce, ale ty se po zveřejnění vypařily jak svoboda v Rusku..

jirmejahu

23. 08. 2014

Myslím,že u obecní policie respektive městské policie dále jen MP je prostor k dalšímu posunu v oblasti legislativy. Přijetí služebního poměru patrně z největší části blokuje finanční rozpočet MV ČR. Bylo by to velmi výrazné navýšení rozpočtů mzdových, výsluhových, výstrojních.. atd. Při počtu kolem 8 -9 tisíc strážníků by se jednalo o pořádnou „raketu“ ( samozřejmě selský rozum říká, že by se za ideálních podmínek snížily výdaje na samosprávu (která zajišťuje chod MP) a peníze poslali na vnitro, ale ve výsledku by se to tak nestalo - bohužel jsme v ČR. Například v USA městským policistům, šerifům hradí plat tak jako u nás obce/města avšak i výsluhu pobírají od města( rozuměj samosprávy) ale i to je u nás neproviditelné. Dodávám, že naše státní policie dále jen PČR se podobá více Highway patrol nebo federální policii. (K jiné diskuzi) Apriorně předestírám, že metropolitní policie by byl špatný směr. Velké riziko soustavného zneužívání, velká míra sugestibility sboru od vedoucích pracovníku hl.města včetně primátora. Vedoucí funkce by se drobily mezi samosprávou a ministerstvem. Nejasnost řízení, průtahy, větší průnik politiky. Celkově je toto téma na širokou diskuzi. Odstavce níže berte za takovej pregnantní nástřel: Dokázal bych si představit, že by v případě katastrof a mimořádných událostí nabyla městská policie celorepublikovou působnost (stala by se tak bezpečnostním sborem) po dobu nezbytně nutnou a dále by zde vymizela omezující směnost 12h(rovněž na dobu nezbytně nutnou). Na tento omezující faktor poukázalo pražské cvičení viz (http://zpravy.ihned.cz/c1-62187380-blackout-v-praze-nedostatek-pitne-vody-a-strazniku-metropole-chce-vlastni-zdroj-elektriny) Dnes se užívá takzvaná veřejnoprávní smlouva mezi obcí která nemá MP s obcí která provozuje MP v témže kraji v paragraf 3a zákona č. 553/1991 Sb , jedná se však o velmi rigidní až byrokratickou substituci něčeho, čeho lze dosáhnout daleko jednodušeji a efektněji viz výše. Dále bych doporučil MP jistou unifikaci, tak aby vždy bylo patrné, že jde o MP ( např. pardubičtí strážníci užívají na vozech zcela nesmyslné zbarvení místo klasické modro-bílé s dnes již osvěčenou Battenburskou šachovnicí. Dokonce je otázkou, jestli v tomto případě neporušují zákon o obecní policii. Zavést celoplošně pistole místo revolverů. Větší součinnost ze státní policií, vzájemné cvičení. Ano v některých regionech je součinnost velmi dobrá. Vrátím-li se k problematice služebního poměru u MP, která není providitelná v ČR (z mnoha důvodů) tak bych za jistou substituci navrhoval odškodné při úmrtí nebo invaliditě a to celoplošně. Zde je zase prostor pro diskuzi jaká by měla být výše. Subjektivně bych částku viděl nejméně kolem jednoho miliónu korun(úmrtí)... Částku by garantovala (obec/město) s tím, že by vymáhalo vydanou částku od pachatele. ( v českých reáliích by se jednalo pouze o gesto - myslím tím vymáhání finanční částky od pachatele, ale naopak o silné gesto pro invalidního strážníka nebo pozůstalé) Ke konci popustím uzdu své fantazii… MP bych viděl jako takovou silnou spojnici mezi triumvirátem složek IZS tedy PČR, HZS ČR, a ZZS. Kde bych ještě více strážníky posouval na školení první pomoci, do aut jim nacpal ještě více AEDů  neboť to má výsledky ! Od lidí ze ZZS aby se nebáli říkat o asistenci při převozu agresivních pacientů atd… U HZS ČR s MP je konvergence mezi lezci a kynology-záchranáři a zcela jistě je prostor kam součinnost posouvat dál. U PČR již zřejmé suplování pěších patrol kde PČR je zavalena agendou a osvětou v rámci prevence kriminality. Jinak taková zajímavost: jedna z hlavních podmínek pro přijetí k MP - musíte mít věk 21 a maturitu u PČR stačí mít 18+maturitu . To jen abych u čtenářů vyvrátil dogma, že k MP stačí vysvědčení z malotřídky pátý obecný… To, že meritem věci u MP je i nasazování botiček (akronym TPZOV pro zasvěcený ) je stejnou povinnosti i u PČR bohužel je to jen alibismus, že se tak neděje. To stejné platí pro pokutování za neuklízení exkrementů po svých čtyřnohých ratolestech. Zde přikládám odkazy na zajímavé MP v České republice. MP Znojmo - http://www.znojmocity.cz/tema.asp?id_org=19341&p1=1162 MP Třebíč http://www.policietrebic.unas.cz/ MP Liberec http://www.mpliberec.cz/mp-liberec MP Plzeň http://www.mpplzen.cz/ MP Třebechovice pod Orebem http://www.mptrebechovice.cz/ Městské policie které jsou „krapet“ zdiskreditované přesto mají profesionální přístup: http://www.mpb.cz/ http://www.mppraha.cz/ MP Lázně Bohdaneč –esprit westernu přesto dobré výsledky! Resumé: Je zde mnohé k diskuzi, znova opakuji, že jsem se snažil být lakonický byť jsem ekvilibristicky méně zdatný. Závěrem bych rád dodal , že fatální řešení jako je zrušení MP by vedlo k nárůstu kriminality a určitě by nevedlo k té pohádce, že by se dorovnaly počty příslušníku u PČR.

Pro přidání komentáře musíte být přihlášený.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací