Historie a vývoj Aktivní zálohy (11): Rušení jednotek AZ u bojových útvarů (2007 – 2008)

 21. 03. 2015      kategorie: ARMÁDA ČR    

Dne 09. 01. 2008 proběhlo jednání NGŠ genpor. Picka s veliteli operačně taktických velitelství AČR. Jedním z bodů tohoto jednání byla i otázka budoucnosti a perspektivnosti jednotek AZ a jejich případná redukce. Mnoho z jednotek, jejichž organizační výstavba byla zahájena, mělo i po půl roce příliš nízkou personální naplněnost...

Po analýze stávajícího stavu, zejména z hlediska personální naplněnosti a zabezpečení efektivnosti výcviku, bylo rozhodnuto o snížení celkového počtu jednotek AZ na výsledný počet 25. Z počtu 48 plánovaných jednotek (z nichž většina neměla ani 10% naplněnost z různých důvodů – nezájem dobrovolníků o službu v dané jednotce, či i nezájem útvaru (např. 43.vmpr) o výstavbu jednotky AZ) jich bylo v průběhu roku 2008 tedy 23 zrušeno, čímž byl i uvolněn částečně materiál a prostředky pro tyto rušené jednotky rezervované.

AZ_11_00
Foto: Stávající domovenka Aktivní záloha

V rámci výsledných (zbylých) 25 jednotek AZ byl celkový počet systemizovaných míst 2.359. Po této provedené redukci počtu jednotek AZ nadále tedy zůstaly tyto jednotky AZ:

* průzkumná četa AZ (při 102. pzpr Prostějov),

* mechanizovaná četa AZ (při 41. mpr Žatec),

* mechanizovaná četa AZ (při 72. mpr Přáslavice),

* 1. tanková rota „Čs. legií" (při 73. tpr Přáslavice),

* Rota Z (při 601. skss Prostějov),

* 14 pěších krajských rot (při KVV),

* záchranná četa AZ (při 154. zpr Rakovník),

* záchranná četa AZ (při 156. zpr Olomouc),

* 3 jednotky AZ u Velitelství Vojenské policie (Tábor, Stará Boleslav, Olomouc),

* skupina vojenských kaplanů (při Posádkovém velitelství Praha).

Celkem se jednalo o 1.108 příslušníků AZ k lednu 2008.

Od druhé poloviny roku 2007 zahájily tak svou činnost a výcvik i tehdy nově vzniklé jednotky AZ u bojových útvarů. Jednalo se o dvě mechanizované čety (u 41. mpr Žatec a u 72. mpr Přáslavice) a průzkumnou četu (u 102. pzpr Prostějov). Všechny tři zmiňované čety měly od počátku dobrou personální naplněnost, např. v případě mech. čety u 41. mpr Žatec byla od počátku naplněnost 100 %.

Protože se jedná o jednotky v síle čety, bylo z hlediska obsazování míst zájemci o službu od počátku menší překážkou, že se v případě velitelského sboru jedná především o nižší tabulková místa, přičemž mnoho zájemců tyto možnosti zařazení přesahovalo svým dosavadním funkčním zařazením v jiných jednotkách AZ a hodností. Mnohdy to tak přirozeně znamenalo pro některé nižší funkční zařazení, než na jakém působili předtím.

AZ_11_01
Foto: Z výcviku čety AZ 41. mpr., 2008

Již na podzim 2007 se cvičení PATHFINDER v rámci 4. brn účastnila v sestavě 41. mpr i nově vzniklá mech. četa AZ (tehdy velitel ppor. Šustek), která tak plnila úkoly jako ostatní čety praporu, v jejichž sestavě v doplnění absolvovala i bojové střelby. Od té doby prochází standardním výcvikem a přípravou v rámci 41. mpr, dle standardů 4. brn. Zároveň i materiální zabezpečení bylo dorovnáno na standard 4. brn, takže četa AZ je schopna plnit většinu úkolů jako ostatní jednotky praporu. Na jaře 2008 splnila četa i své bojové střelby na úrovni družstev dle standardů 4. brn se simulátorem MILES. V roce 2009 byl její dosavadní standardizovaný pravidelný výcvik rozšířen i o speciální tělesnou přípravu. Podobně se situace vyvíjela i u mech. čety AZ při 72. mpr v Přáslavicích.

Průzkumná četa AZ (velitel por. Bc. Purm) u 102. pzpr v Prostějově absolvovala rovněž na podzim 2007 stmelovací cvičení, spolu s praktickým seznámením činnosti, typů používané výzbroje a typu výcviku těžké průzkumné roty, do jejíž sestavy byla začleněna. Následně však její výcvik byl směřován spíše směrem výcviku lehké průzkumné roty.

AZ_11_02
Foto: Z výcviku čety AZ 41. mpr., 2008

Další jednotky AZ u bojových útvarů – již existující tanková rota AZ (velitel kpt. Ing. Mojžíš) a Rota Z (velitel kpt. Ing. C.), pokračovaly dále již ve standardizovaném výcviku u jejich mateřských útvarů. Za dobu existence obou jednotek došlo již k částečné obměně jejích příslušníků. Rota Z se navíc tehdy částečně potýkala s problémem bezpečnostních prověrek na některých tabulkových funkcích, pro obtížnost aplikace některých požadavků pro splnění prověrek pro AZ. Probíhala dále i příprava jednotek AZ u tří praporů Vojenské policie. Svůj výcvik také zahájily ve druhé polovině roku obě záchranné čety AZ. Existenci skupiny vojenských kaplanů AZ (jejíž vznik nebyl tak zcela koncepční) udržoval trvale i nadále jediný její příslušník.

V roce 2008 také měly dokončit pěší roty AZ původně nastavený tříletý výcvikový plán jejich přípravy. Protože však jednotlivé pěší roty byly na různém stupni připravenosti a naplněnosti, měly i některé problém postupný plán výcviku zvládat a některé ho nakonec ve skutečnosti nesplnily. Byly vynaloženy snahy z pozice koordinátora jednotek AZ, plk. Slováka, o ujednocení výcviku těchto pěších rot, v březnu a červnu 2008 byly organizovány kurzy pro velitele rot a čet k přípravě, organizaci a provádění bojových střeleb, které měly v rámci tříletého výcvikového cyklu být součástí naplnění základních výcvikových plánů. Krajské pěší roty měly úspěšně bojové střelby absolvovat jako nedílnou součást jejich přípravy a měly ukázat stupeň jejich sladěnosti. Bohužel v několika případech zůstalo pouze u záměru.

AZ_11_03
Foto: Z výcviku mechanizované čety AZ 72. mpr., 2009

Probíhající fluktuace v pěších rotách (často i na místech velitelů) zároveň někdy stále jednotky pěších rot vracela k opakování některých částí výcviku při sladění výcviku na úrovni jednotlivce, družstva, čety. Zároveň byly na základě zkušeností Sil podpory a výcviku, Společných sil, Ředitelství výcviku a doktrín a samozřejmě Generálního štábu z výcviku jednotek AZ vypracovány plány pro výcvikový cyklus 2009-2011. Tyto plány kromě upraveného obsahu cvičení i měly prodlužovat délky cvičení a měly ambice na zvýšení kvality přípravy velitelského sboru, specialistů i ostatních příslušníků jednotek

AZ, především se zaměřením na výcvik pěších rot. Většina těchto záměrů však zůstala opět nenaplněna a jen v teoretické rovině. Situace v mnoha oblastech výcviku několik let stagnuje.

Neřešeny stále zůstávaly zejména problémy příslušníků AZ se zaměstnavateli v uvolňování na cvičení, podpoře jejich přípravy, přístupu některých částí armády k příslušníkům AZ bez pochopení charakteru jejich služby a přínosu AZ, možnost využívání např. zdravotnických zařízení AČR příslušníky AZ za určitých podmínek, materiálnímu zabezpečení jejich výcviku, dalších zdokonalovacích kurzů pro vybrané velitele a specialisty, většího zapojení příslušníků AZ do systému morálních a čestných ocenění v rámci AČR, a další pociťované dlouhodobé problémy.

(autor je dlouholetým příslušníkem Aktivních záloh AČR)

Poznámka autora: Když jsem byl vyzván ke zpracování historie a vývoje Aktivní zálohy, v níž sloužím 11 let, tak jsem vše začal zpracovávat podle toho, jak jsem to zažil, co jsem si zapamatoval, a co jsem se případně dozvěděl od některých dalších kolegů z centra dění. Tento materiál si v žádném případě tedy neosobuje právo být zcela objektivním a úplným zpracováním tématu, i když se k tomu snaží přibližovat. Děkuji za pochopení. Autor.

Hlavní použité prameny:

  • Archiv autora
  • Archiv kpt. Ing. Mojžíše Milana
  • Ministerstvo obrany České republiky. <www.army.cz>.

 Autor: Pavel J. Kuthan