Institut nepřetržitého vojenského nasazení na území ČR je zneužíván a vojákům nezaplacen

 16. 01. 2017      kategorie: ARMÁDA ČR    

Novela zákona o vojácích z povolání provedená zákonem č. 332/2014 Sb. s sebou mimo jiné od 1. července 2015 přinesla i novou úpravu tzv. nepřetržitého vojenského nasazení na území ČR. Nejen současná právní úprava tohoto institutu, ale zejména pak jeho užívání v praxi, vyvolává velké množství problémů a ještě větší množství otázek.

Některé složky ozbrojených sil využívají z důvodu nedostatku personálních kapacit tento institut pro plnění běžných služebních úkolů. Vojáci tak položí doslova stovky až tisíce odsloužených hodin ročně na oltář vlasti, aniž by za ně dostali jakkoli zaplaceno nebo jiné adekvátní protiplnění. Velení pochopitelně zavedenou praxi srdnatě brání.

K čemu je vlastně nepřetržité vojenské nasazení na území ČR určeno?

Samotná definice institutu nepřetržitého vojenského nasazení na území ČR obsažená v ust. § 31b odst. 1 zákona o vojácích z povolání je přinejmenším rozpačitá: „Nepřetržitým vojenským nasazením na území České republiky je doba výkonu služby při plnění úkolů podle zvláštního právního předpisu.“ Tímto zvláštním právním předpisem je pak zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, který obecně stanoví všechny úkoly, které má armáda a další ozbrojené síly plnit.

Prostým jazykovým výkladem tohoto ustanovení se pak může zdát, že nepřetržitým nasazením může být výkon služby při plnění všech běžných úkolů ozbrojených sil! Takovýto výklad bohužel zastávají i mnozí velitelé, kteří v předmětném institutu nalezli, nutno podotknout, že podle našeho názoru protiprávní, řešení nedostatku personálních kapacit.

Z důvodové zprávy k zákonu č. 272/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, kterým byl institut Nepřetržitého nasazení do Zákona o vojácích z povolání zakotven, vyplývá, že:

 „Nepřetržitým vojenským nasazením se rozumí doba, kdy voják plní úkoly při obraně České republiky proti vnějšímu napadení podle § 9 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a při plnění dalších úkolů armády, Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže na území České republiky podle § 9 odst. 3 téhož zákona.“

Důvodová zpráva k novele Zákona o vojácích z povolání provedené zákonem č. 332/2014 Sb., kterou došlo mimo jiné i k určitým změnám v úpravě Nepřetržitého nasazení, pak uvádí, že:

„Novela upřesňuje vymezení činností, za kterých se uplatňují výjimky pro ozbrojené síly z uvedené směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES podle čl. 1 odst. 3. Podle Soudního dvora EU tato výjimka dopadá na specifické činnosti ozbrojených sil v závažné nebezpečné situaci, která vyžaduje, aby vojáci, kteří musí takovéto události čelit, naprosto upřednostnili cíl sledovaný prováděnými opatřeními. Této charakteristice vyhovují všechny případy plnění úkolů ozbrojených sil České republiky ve smyslu zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách, při kterých se naplňuje jejich účel jako zvláštního nástroje státu (nasazení k obraně území a vzdušného prostoru České republiky, k plnění mezinárodních závazků v zahraničních operacích, posílení složek integrovaného záchranného systému, odstraňování následků pohrom, posílení Policie ČR při její činnosti).

Z výše uvedeného je pak patrný záměr zákonodárce, aby nepřetržité vojenské nasazení na území České republiky bylo využíváno ve zcela specifických, výjimečných situacích. Uvedený institut rozhodně nebyl do Zákona o vojácích z povolání inkorporován pro plnění každodenní služebních úkolů nijak nesouvisejících například s odvracením vnějšího napadení, řešením zhoršené bezpečnostní situace či živelních katastrof.

DAS_POBS_banner

Jakou dostanou vojáci sloužící v nepřetržitém vojenském nasazení na území ČR kompenzaci?

Užití uvedeného institutu i pro jiné účely, než pro které byl původně určen, by bylo možné do určité míry ospravedlnit, pokud by za takto vykonanou službu vojákovi náleželo adekvátní protiplnění, tedy přiměřené volno. Zde ale nastává ten hlavní problém.

Ustanovení § 31c odst. 3 zákona o vojácích z povolání totiž stanoví, že: „Pokud nepřetržité vojenské nasazení na území České republiky trvá méně než 48 hodin, má voják nárok na volno v době, ve které by měl jinak konat službu, v délce odpovídající době výkonu služby, která nebyla započítána do základní týdenní doby služby. Přesáhne-li nepřetržité vojenské nasazení na území České republiky 48 hodin, má voják nárok za každých ukončených 48 hodin výkonu služby na 8 hodin volna v době, ve které by měl jinak konat službu.“

První část ustanovení, upravující nárok na volno za nepřetržité nasazení v délce trvání do 48 hodin, je vcelku logická. Řekněme, že se uskuteční nepřetržité vojenské nasazení na území ČR v délce 40 hodin v průběhu dvou dní. Do základní doby služby se tak započte 16 hodin a na zbývající dobu 24 hodin dostane voják volno v době, ve které by měl jinak konat službu, což by mělo představovat 3 pracovní dny.

Problém nastává ve chvíli, kdy nepřetržité nasazení trvá déle než 48 hodin. Pakliže proběhne nepřetržité vojenské nasazení na území ČR například v délce 96 hodin služby, dostane voják z povolání v souladu s výše uvedenými ustanoveními jen 16 hodin volna, tedy pouhé 2 pracovní dny, paradoxně o 1 den méně, než pokud nepřetržité vojenské nasazení na území ČR trvalo například 40 hodin, jak bylo uvedeno výše.

Výše uvedená ustanovení tak jsou vnitřně rozporná a v konečném důsledku zřejmě i protiústavní. Tato právní úprava nezaručuje rovné zacházení, znevýhodňuje vojáky, kteří musí vykonávat službu v režimu nepřetržitého nasazení na území ČR, velitelům dává prostor pro svévoli a způsobuje, že jsou vojáky odpracovány až stovky hodin, za které nedostanou jakkoli zaplaceno.

Setkali jste se rovněž s podobným problémem? Domníváte se, že jste v tomto ohledu krácen na svých právech? Nebojte se obrátit na odborníky, kteří Vám ochotně poradí, případně pomohou při uplatňování Vašich nároků. Navštivte poradnu www.pravavojaku.cz