Ředitel Centra branných aktivit: „Organizace našeho typu by se měly spojit kvůli lepší propagaci a financování.“

 17. 04. 2016      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

Centrum branných aktivit z.s. je neziskovou organizací, která působí ve Zlínském kraji už od konce roku 2007. Je tedy průkopníkem obnovování branné přípravy mládeže. Podobných organizací přibývá až poslední dva roky. Jak je podpořit, jsme se bavili s výkonným ředitel CBA por. Jakubem Šimákem.

Co si vaše organizace dala za úkol?

Naším cílem je sdružovat a podporovat rozvoj brannosti a dovedností s touto oblastí spojených. Zaměřujeme se hlavně na školní děti a mládež s tím, že u nás je podstatnou složkou také výchova k občanství a k vlastenectví. Trochu bych to přirovnal k obdobným zahraničním projektům jako například britská Cadet Army Force nebo americký U.S.Cadet Corps, ovšem v menším měřítku.

CBA kliky

Jaký byl prvotní impulz k založení sdružení?

Jedním z prvních impulzů bylo vlastně zjištění, že v této oblasti neexistovala v dané době žádná organizace s celostátní nebo alespoň krajskou působností, která by sdružovala mladé zájemce o vojenství a zároveň jim poskytla organizační a materiální zázemí, které by umožnilo cílený rozvoj jejich aktivit.

A neměl by něco takového dělat třeba Skaut?

Současné velké organizace typu Junáka, Sokola či Pionýru mají trochu jiné zaměření. Například Skaut byl původně založen jako polovojenské hnutí mládeže, nyní už pracuje prakticky pouze s malými dětmi a klade důraz nikoliv na brannou přípravu, ale spíše  na kladný vztah k přírodě, popřípadě k Bohu. Ovšem současnou mladou generaci, zejména chlapce kolem 15 let nebo dokonce ještě starší, už svým současným programem přitáhnout nedokáže.

Jakou máte působnost?

Ve své činnosti se zaměřujeme především na nejbližší okolí, zejména na Zlínský kraj. Samozřejmě také nabízíme spolupráci každému, s kým se shodneme na společné cestě a cílech. Právě současná doba se svým zvýšeným zájmem o bezpečnost probouzí i aktivity politiků, potažmo rezortu obrany. Připojování dalších organizací k projektu POKOS (Příprava občanů k obraně státu) je důkazem toho, že už nejsme u nás jedinou organizací, která má snahu v této oblasti výchovy mládeže něco nového dělat.

CBA dívčí pořadová

Fungujete na bázi členství? Máte třeba nějaké pobočky?

CBA má primárně za cíl poskytnout všem novým členům možnost ukázat cestu, jak založit oficiální oddíl či klub. Získají oficiální status a tím odpovídající možnosti pro organizaci nejrůznějších akcí, získávání nových členů a v neposlední řadě také pro získávání dotací a dalších prostředků pro svoji činnost.   

Jak pracujete, co konkrétně děláte?

Nejlépe je ukázat na výsledky, kterých jsme dosáhli. Můžeme říct, že jsme se v poslední době hodně snažili a například jsme v minulém roce uskutečnili dva turnusy vojenského tábora, organizovali jsme řadu několikadenních i jednodenních výletů pro školy a především jsme se zapojili do projektu Ministerstva obrany POKOS.

V rámci tohoto projektu jsme navštívili 9 škol z našeho okolí a prostřednictvím přednášek i praktických ukázek jsme dětem a mládeži trochu přiblížili témata vojenství, vlasti, mezinárodních vztahů a samozřejmě si každý mohl na vlastní kůži zažít překážkovou dráhu, manipulaci se zbraní, hod granátem, střelbu a další pro dnešní mládež netradiční aktivity. Letos hodláme aktivity ještě více rozšířit.

Jaký by měl být cíl těchto aktivit?

Určitě to je výchova k vlastenectví, které je s vojenskou uniformou neodmyslitelně spojeno. A také je cílem vše to, co dělá správného vojáka vojákem – fyzická kondice, všestranné znalosti a dovednosti, kamarádskost a samozřejmě i disciplína. Využíváme i současné vlny zájmu o airsoft. Pro někoho se možná jedná „pouze“ o hru, ale právě v tom je skrytý obrovský potenciál využitelný pro cílevědomý rozvoj mládeže.

A dalším cílem může být samozřejmě také získávání nových lidí pro ozbrojené složky, především armádu. Na jednu stranu se armáda potýká s nedostatkem fyzicky dobře připravených a motivovaných lidí, především u Aktivních záloh, a na straně druhé se po lesích „potulují“ tisíce militaristů, jež armáda zatím neumí správným způsobem oslovit a získat si je pro spolupráci.    

CBA zeď

Jak svou činnost financujete?

Dosud byla všechna obdobná sdružení mládeže podporována pouze výhradně státem a jeho složkami. Od ministerstva školství, přes dotace ministerstva obrany, vnitra, až po dotace od krajů či obcí. Jen velmi málo organizací je financováno vícezdrojově, tj. i z vlastní činnosti. Získávat dotace je vždycky velmi obtížné, a pokud zde existují zavedené organizace typu Junák či Pionýr, tak se na naše malé organizace prostě nedostane. Je to právě tím, že nejsme dobře organizováni a nemáme žádnou zastřešující organizaci, která by tím získala dostatečně silné slovo. To bych rád změnil.

Je samozřejmé, že spoustu práce odvedou neplacení dobrovolníci, ale pokud se dostanete do „vyššího“ patra, pak už vám volný čas ani osobní finance vlastní nebo členů stačit nebudou. Jedním z možných zdrojů je vlastní činnost. My jsme se proto snažili získat a vybudovat základnu, kde můžeme působit celoročně, zatím se nám poměrně daří. Je zde zázemí odpovídající našim potřebám a provoz se zaplatí z pořádání táborů a akcí pro školy.

Ovšem ne každý má podobnou možnost. Pro malé organizace je nejdůležitější obstarat si materiální vybavení a získat alespoň minimální zázemí. Financování neziskové organizace je složitá otázka, ale asi jedinou schůdnou cestou bude tvorba prostředků jak z vlastní hospodářské činnosti, z dotací a grantů, sponzorských darů i příspěvků a dobrovolné práce svých členů. Soběstačnost ve financování je základním předpokladem dlouhodobé životnosti každé organizace. Na peníze z dotací státu můžeme ve větším měřítku dosáhnout až poté, co budeme sjednoceni pod zastřešující organizací.

Co by měla taková zastřešující organizace pro své členy dělat?

Především by měla být silným partnerem při jednání s institucemi státu - od ministerstva školství po obranu a další rezorty. Také by měla být řídícím střediskem, které koordinuje činnost sdružených členů a metodicky ji podporuje. To znamená především vytvářet společnou mediální prezentaci, ucelenou koncepci pro činnost členů (termíny pro společné akce, soutěže, setkání, tábory).

A především koncepci pro vlastní oddílovou činnost tak, aby naplňovala společné cíle. S tím souvisí také potřeba vzdělávání a školení pro vedoucí oddílů, táborových vedoucích, zdravotníků atd. Pro tyto vedoucí by také měla vzniknout metodika, jak by jednotlivé oddíly měly naplňovat konkrétní cíle.  

CBA dítě maska

Myslíte, že se podaří v dohledné době tyto vize naplnit?

To všechno je běh na dlouhou trať. Důležité bude nejprve se seznámit s názory ostatních a stanovit si reálně dosažitelné cíle, splnit je a potom se můžeme odrazit dál. Věříme, že pokud se budeme vytrvale snažit, tak to dříve nebo později své ovoce přinese. Ale to bude záležet na práci nás všech a na tom, zda se dokážeme domluvit na společném postupu. Chápeme naši organizaci jako malou část celku a budeme se snažit, abychom zapadli na to správné místo.       

Pokud se chcete s naší činností seznámit blíže, navštivte naše stránky www.centrumbrannychaktivit.cz nebo se přímo zúčastněte našich akcí a letních táborů. Pro starší nabízíme po splnění několika podmínek i možnost získat osvědčení vedoucího branného oddílu. Na tento kurz máme akreditaci od MŠMT, jako pravděpodobně jediná organizace v ČR.

 Autor: Redakce