Jana Černochová: Aktivní zálohou se bude na každém zasedání zabývat poslanecký výbor pro obranu! A nejen to…

 15. 04. 2015      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

„Vážení a milí záložáci, na základě slibu, který jsem vám dala, jsem dnes na výboru pro obranu otevřela téma AZ,“ sdělila ve facebookové diskusi poslankyně Jana Černochová, která patří k hrstce našich politiků skutečně zorientovaných v problémech armády. A ochotných nejen mluvit, ale také konat. A tohle bude docela mazec...

„Navrhla jsem, aby se problematikou AZ pravidelně na každém svém zasedání zabýval od příště výbor pro obranu a mohli jsme tak kontrolovat plnění úkolů a dění v AZ,“ upřesnila Černochová. Jedná se o reakci na schůzku se zástupci několika jednotek aktivních záloh z uplynulého víkendu. Iniciovala ji sama poslankyně, které už prostě došla trpělivost...

Poslanci žádají naplňování Koncepce AZ (zdroj ARMY.CZ)
Poslanci žádají naplňování Koncepce AZ (zdroj ARMY.CZ)

Její návrh se ujal, protože vývojem AZ byl již delší dobu znepokojen také předseda výboru pro obranu David Kádner, který se často setkává se zástupci ústecké krajské pěší roty. Proč zrovna tito dva poslanci mají o AZ nadstandardní zájem? Možná proto, že oba současně působí jako starostové, a proto vědí, jak důležité je na regionální úrovni moci se v případě nejrůznějších krizových stavů spolehnout právě na záložní vojenské jednotky.

Jana Černochová se navíc rozhodla nadchnout pro AZ i další kolegy z výboru: „Požádala jsem o dovolení, aby poslanci mohli nepapalášsky navštívit výcvik AZ podle svého uvážení. V neposlední řadě jsem požádala, aby příští týden na jednání o branné legislativě v Bedřichově byl přítomen generál Adam a koordinátor AZ při GŠ. Všechny moje návrhy kolegové poslanci všemi hlasy odsouhlasili a mám velmi dobrý pocit z toho, že v tom nejsem sama a že je nás naštvaných víc.“

Proč jsou poslanci výboru pro obranu naštvaní? Čtenáři našeho pravidelného seriálu Historie a vývoj Aktivní zálohy vědí – AZ je od svého zrodu, tedy šestnáct let, až na krátkodobé výjimky systematicky decimována místo rozvíjena, armádou veskrze trpěna, většinou ministrů přehlížena. A to se týká i toho současného - nyní se hraje o záměr posílit AZ připravený již v letech 2011-2012.

Velký fanoušek záložáků Alexandr Vondra nechal tehdy připravit Koncepci AZ, kterou tehdejší vláda schválila již v lednu 2013 a do sněmovny mířily v červnu potřebné zákony. Ty zdrželo formování úřednické vlády, která ovšem nic nezpochybnila – ostatně ministrem obrany se stal Vlastimil Picek, který se na jejich přípravě podílel. Pak už ale nastoupila Sobotkova vláda a nový ministr obrany Stropnický sdělil, že vše pozastavuje, že si musí vše nejprve nastudovat a zkontrolovat. A to mu trvá přes rok!

Z hlediska Aktivní zálohy se tato liknavost zřejmě hodí i generálu Adamovi, do jehož kompetence spadá, a jehož vnímání lze charakterizovat jako hluboké nepochopení a odtažitost. Jak jinak si vysvětlit, že po celou dobu jeho působení s touto zodpovědností nebyly naplňovány ani ty prvky Koncepce AZ (opakujeme schválené vládou v lednu 2013), které nejsou závislé na změně legislativy? Za všechny jmenujme ustanovení rady velitelů jednotek AZ, což je záležitost, které objektivně nic nebránilo. Generál si to teď bude muset zodpovědět před výborem.

Generál Adam uděluje příslušníkům AZ medaile (zdroj ARMY.CZ)
Generál Adam uděluje příslušníkům AZ medaile (zdroj ARMY.CZ)

Nenaplňování Koncepce AZ jde totiž samozřejmě zcela proti populistickým proklamacím, které dnes z ministerstva obrany zaznívají, že s ohledem na bezpečnostní situaci ve světě je třeba posilovat naši obranyschopnost. Jenže dodnes nebylo sděleno, co Stropnickému bránilo urychleně uvést v život dříve xkrát odpřipomínkované novely či dílčí body koncepce. Tedy s výjimkou toho, že on je neznal, protože se na svou roli ministra obrany nepřipravoval a dodnes spíše improvizuje, než že by znal svůj part.

Níže tedy souhrn otázek/požadavků předložených Janou Černochovou k návrhu zákona o aktivní záloze:

 • Vzhledem k tomu, že bych ráda byla zpravodajkou tohoto návrhu zákona a že se fungováním a dalším rozvojem aktivní zálohy dlouhodobě zabývám, ráda bych pro potřeby projednávání tohoto návrhu zákona požádala o soubor určitých podkladů od MO, resp. od GŠ AČR – Sekce rozvoje a plánování schopností, do jejíž gesce doplňování ozbrojených sil z řad AZ spadá

 • Pokud by to bylo možné, bylo by dobré, kdybychom podklady (Požadavky 1-3) obdrželi ještě před projednáváním balíčku branné legislativy na našem neformálním zasedání výboru pro obranu v Bedřichově a další odpovědi na otázky (1-18) bychom měli obdržet do konce května 2015, na jednání výboru pro obranu.

  Požadavky:

 1. Přehled plnění cílů obsažených v Koncepci aktivní zálohy z roku 2012 – koncepce byla schválena vládou, její naplňování již mělo započít bez ohledu na existenci zákona, bylo by tedy dobré vědět, co již funguje a jak to funguje, tedy v jakém stavu je realizace této koncepce?

 2. Přehled tabulkových míst vyčleněných pro příslušníky aktivní zálohy v systému obrany státu, případně stav jejich naplněnosti.

 3. Dokument shrnující aktuální pohled vedení armády, resp. MO, na roli a fungování aktivní zálohy:

 • jaké modely či varianty AZ byly/jsou (nejen při tvorbě předloženého zákona, ale i při budování AZ) zvažovány – kde se česká armáda inspiruje?

 • v jakých konkrétních scénářích je počítáno s „operačním nasazením“ AZ a jak konkrétně by toto nasazení probíhalo (svolávací systém, povolávací rozkazy atd.)

 • zda těmto scénářům odpovídá současné zaměření výcviku AZ, jak je systém výcviku rozvinutý

 • jaké jsou důvody pro nenaplněnost počtů AZ, proč se nedaří a co je pro to činěno

 • jak nejvyšší zástupci armády vnímají důležitost AZ, kde vidí jejich „operační nasazení“ v rámci ČR ve světle novelizace bran. zákona, co dělají pro naplnění počtů, zda jsou spokojení se současným uspořádáním struktury AZ (KVV a roty u útvarů), s kvalitou výcviku, kde vidí rezervy…

 • je zvažováno rozvinutí výcviku AZ přímo u útvarů a tedy i případná změna struktury AZ tak, aby existovaly vazby mezi konkrétními útvary a skupinami příslušníků AZ, nebyl by to funkčnější model

 1. Bylo by možné v dohledné době zajistit pro členy Výboru pro obranu účast na některém vojenském cvičení příslušníků AZ – nikoliv formou delegace s protokolárními náležitostmi, spíše formou přirozené účasti s osobními rozhovory atd.

  Otázky:

  1.   Kolik procent příslušníků AZ odcvičilo v minulém roce 10 a méně dní? Kolik procent 11-15 dní a kolik procent více jak 15 dní?

  2.   Kolik procent příslušníků AZ bylo v minulém roce povoláno na 10 a méně dní? Kolik procent bylo povoláno na 11-15 dní a kolik procent na více než 15 dní?

  3.   Jaké jsou důvody neúčasti příslušníků AZ na cvičení? Kolik procent se omluvilo v minulém roce ze zdravotních důvodů, kolik procent z důvodů potíží se zaměstnavatelem? Máte srovnání s předešlými lety? Jaká je tendence vývoje?

  4.   Proč nejsou příslušníci AZ povoláváni na plný počet dní cvičení v roce?

  5.   Proč je k přijetí do AZ vyžadována vždy klasifikace „ Schopen ( značka A )“, když by pro výkon některých funkcí stačila klasifikace nižší?

  6.   Kolik procent příslušníků AZ má vyšší hodnost než je plánovaná pro funkci, kterou zastávají? Kolik procent má tuto hodnost nižší?

  7.   Jaký předpis upravuje výstrojní náležitosti příslušníků AZ? Jak často se obměňuje jejich výstroj ( konkrétní údaje za jednotky, ne odkazy na předpisy )? Proč se tento proces liší od vojáků z povolání?

  8.   Jakým způsobem se realizuje výchova velitelského kádru AZ? Je systematická nebo nahodilá?

  9.   V koncepci z roku 2012 je uvedeno: „Nedostatky v oblasti organizace výcviku pěších rot doplňovaných vojáky v AZ vyvstávají především při jeho přípravě, kdy velitelský sbor tvořený vojáky povolanými z AZ nedisponuje potřebnými znalostmi a schopnostmi k zabezpečení výcviku.“ Jak se od té doby situace změnila a co pro to velení armády udělalo?

  10. Jaké kroky podniklo velení AČR pro to, aby se zlepšil přístup zaměstnavatelů k příslušníkům AZ?

  11. V koncepci z roku 2012 je uvedeno „Procesy tvorby a plánování použití AZ byly ovlivňovány (usměrňovány) vydáváním vnitřních předpisů bez střednědobého nebo dlouhodobého výhledu. V některých případech byly vydávány vnitřní předpisy s krátkodobou platností. Účinnost těchto norem je relativní, protože reagovaly na okamžitou situaci a postrádaly prvek koncepčnosti.“ Co se od té doby změnilo? Jaké předpisy střednědobého nebo dlouhodobého výhledu byly od té doby koncipovány?

  12. V koncepci z roku 2012 je uvedeno jako úkol: „V rámci GŠ AČR vytvořit pro řízení AZ organizační strukturu obvyklou v aliančním a unijním prostředí usnadňující koordinaci a mezinárodní spolupráci.“ Jak to proběhlo? Jak tato struktura vypadá a funguje ve srovnání s praxí obvyklou v aliančním prostředí?

  13. V koncepci z roku 2012 je uvedeno jako úkol: „V zájmu zefektivnění, zeštíhlení a přizpůsobení velitelské struktury připravit velitelství brigád a základen k realizaci opatření v doplňování vlastního a podřízených útvarů AZ.“ Jak tato příprava proběhla?

  14. V koncepci z roku 2012 je uvedeno jako úkol: „Úpravou stávajících právních předpisů a vnitřních předpisů rezortu MO ve vztahu ke zdravotnímu stavu docílit situace, kdy požadavky na zdravotní stav zájemců o službu v AZ budou diferencovány podle odbornosti, nasaditelnosti kmenového vojenského útvaru nebo uskupení, jejich předurčení a funkčního zařazení. Kritéria posuzování zdravotní způsobilosti více diferencovat podle věku posuzovaného, obdobně jako při hodnocení zdravotní způsobilosti VzP ve stejném věku.“ Jak toto proběhlo?

  15. V koncepci z roku 2012 je uvedeno jako úkol: „Vojákům v AZ umožnit využití centrálně poskytovaných rekreačních možností a ubytovacích služeb obdobně jako bývalým VzP.“ Jak to probíhá?

  16. V koncepci z roku 2012 je uvedeno jako úkol: „Zjednodušit systém obměny a doplňování výstroje ve prospěch vojáků v AZ.“ Jaké konkrétní kroky byly v tomto podniknuty a jak se to projevilo na zlepšené obměně výstroje příslušníků AZ?

  17. Proč nemají příslušníci AZ přidělené zbraně analogicky jako VzP?

  18. Jaké byly v minulých letech plánované náklady na výcvik AZ celkově a jak byly čerpány?