Služební psi Celní správy České republiky

 02. 03. 2023      kategorie: Hlavní menu    

Tímto článkem zahajujeme celý seriál věnovaný české služební kynologii. Jako první nám na otázky výběru a výcviku psů i psovodů, jejich nasazení a zabezpečení odpovídá kapitán Bc. Jan Pleskač, hlavní kynolog Generálního ředitelství cel. Prozrazuje řadu zajímavostí, například že u celníků slouží i několik kříženců, důchod tráví se svými psovody a nedávno kvůli větší bezpečnosti obuli speciální botičky.

Kdo a na základě jakých kritérií vybírá psy do služebního výcviku?

Naše specializované výcvikové zařízení služební kynologie v severočeských Heřmanicích. To se kromě výcviku služebních psů věnuje také výběru vhodných jedinců pro výkup, přičemž psy vykupujeme obvykle ve věku jednoho až dvou let. Tato velmi odborná práce zdánlivě není vidět, přesto je nejen pro úspěch v následném výcviku, ale také výkonu služby se služebním psem zásadní.

Kritéria výběru psů jsou velmi přísná. Kromě výborného zdravotního stavu musí adept projít náročnou přijímací zkouškou cílenou na vybrané povahové vlastnosti. Pes musí obstát v disciplínách, jako jsou například vhodné sociální chování vůči lidem i ostatním zvířatům, reakce na hluk a jiné rušivé vlivy, tolerance různých prostor a povrchů včetně tmavých místností či příkrých schodů.

Po celou dobu testu současně sledujeme zejména temperament psa a chuť pracovat. Právě zájem o hračku a jeho hloubka a vytrvalost se v rámci přijímacího řízení testuje asi nejpodrobněji, protože na něm je pozdější výcvik postaven. V rámci zkoušky se dále posuzuje také fyzická kondice psa a jeho celkový projev, aktivita a chování v neobvyklém prostředí s neznámými osobami.

Jaká psí plemena jsou vhodná? Slouží kupříkladu i kříženci nebo malá plemena?

Mezi služebními psy Celní správy ČR jsou nejpočetněji zastoupeni němečtí a belgičtí ovčáci. To platí jak u psů cvičených na pachové práce, kteří u nás tvoří v současnosti devět desetin z celkového počtu psů, tak u psů obranných. Dále u nás slouží několik kříženců, tři Jack Russel teriéři a po jednom reprezentantovi následujících plemen: Parson Russel teriér, border kolie, anglický špringršpaněl a flat-coated retrívr.

Prvenství německého ovčáka v našem přehledu překvapí asi málokoho – patří mezi nejrozšířenější služební plemena nejen u nás, ale i ve světě. Primát si navíc zvládá udržet po velmi dlouhou dobu, zatímco belgický ovčák malinois se na špici služební kynologie prodral relativně nedávno. Svou nynější popularitu si vydobyl také díky tomu, že je rychlejší, temperamentnější a vytrvalejší. Obě nejrozšířenější plemena pak spojuje kromě všestranných schopností nejen jejich temperament, takzvaný „drajv“, ale zejména chuť pracovat.

A jak je možné, že se v kaleidoskopu využívaných plemen vedle těchto dvou jednoznačných premiantů objevují současně i poměrně odlišná plemena – lovečtí či pastevečtí psi, nebo dokonce nejrůznější kříženci? Je to jednoduché. Příslušnost k určitému plemenu nebo průkaz původu samy o sobě nic neznamenají. Náročnou přijímací zkouškou u nás neprojde adept proto, že se narodil jako německý ovčák, ale díky prvotřídnímu zdraví a požadovaným povahovým vlastnostem.

Slouží spíše feny, nebo psi? Je tam nějaký rozdíl?

Obě pohlaví jsou mezi našimi služebními psy zastoupena rovnoměrně. Na pracovní výkon, zejména při pachových pracích, nemá pohlaví psa vliv. Při výkupu psa se v tomto směru snažíme respektovat preference psovoda, který má často ještě druhého služebního psa, někdy se stará navíc o psa vysloužilého, nemluvě o psech soukromých.

Na jaké všechny činnosti se psi u vás cvičí a využívají?

Služební psi Celní správy ČR spadají do dvou kategorií, pachové práce a obrany. Psi na pachové speciální práce se cvičí na vyhledávání různých zájmových komodit – drogy, tabák, bankovky, líh, zbraně a střelivo a CITES. Doba výcviku je pro všechny služební psy stejná. Zhruba patnáct týdnů trvá základní kurz, v němž se pes naučí všemu potřebnému ve své kategorii, včetně základů poslušnosti. Po vykonání zkoušky poté může ihned nastoupit se svým psovodem do služby. Každý rok je pak pes přezkušován v povinných recertifikačních kurzech.

Psi CS autobus

Kolik psů ve výcviku neuspěje? Co se s nimi pak stane?

Díky velmi přísnému sítu při výběru psů se nám v naprosté většině daří vykoupit takové psy, kteří následný výcvik absolvují bez obtíží se vším všudy a kteří zvládají jak nápor výkonu služby, tak povinné recertifikační zkoušky. Samozřejmě se může stát, že se v průběhu pracovního života pes „pokazí“ a je nutno ho vyřadit ze služby, nejčastěji k tomu ale vedou spíše zdravotní důvody. Vyřazený pejsek pak obvykle zůstává u svého dosavadního psovoda.

Jaký je režim služebních psů – kde žijí, kolik hodin denně pracují, cvičí a odpočívají?

Všichni naši služební psi v současnosti žijí se svými psovody. Většinou jsou ustájeni v kotci na pozemku psovoda, někteří psovodi mají psy i v bytě. Služební pes celní správy je pevně spjat se svým psovodem a jeho život se odvíjí od pracovního režimu jeho psovoda. Psovod ve službě spolupracuje s ostatními celníky a práci se psem koordinuje tak, aby mu umožnil mezi jednotlivými pracemi dostatečný odpočinek. Kromě výkonu služby se služebním psem věnuje každý psovod určitý počet hodin měsíčně výcviku, a to buď individuálně, nebo ve spolupráci s ostatními psovody v rámci společných výcvikových srazů či pod vedením kynologických instruktorů ve výcvikovém středisku v Heřmanicích, které poskytuje pro výcvik profesionální a pohodlné zázemí.

Pořizujete pro psy nějakou speciální výstroj a případně jakou?

Zejména z bezpečnostních důvodů pracuje služební pes celní správy ve výkonu služby vždy ve speciálním reflexním obojku a reflexní dečce označenými nápisem Celní správa. Relativní novinkou je využívání ochranných botiček pro psy, které chrání nejen zdraví psa např. před nebezpečnými povrchy, jako je rozsypané sklo nebo horký asfalt na silnici, ale také prohledávané objekty, například osobní automobily nebo autobusy, před ušpiněním nebo poškrábáním.

Jaká je průměrná doba aktivní služby psů? Co se s nimi děje pak?

V naprosté většině naši psi slouží nejméně do osmi let věku. Pokud jsou zdrávi, úspěšně procházejí povinnými zkouškami a bezproblémově zvládají výkon služby, často pracují až do devíti, deseti let věku, jeden náš služební pejsek již oslavil dokonce dvanácté narozeniny. Penzionovaní psi, jak jsem již zmínil, zůstávají obvykle i nadále v péči psovoda.

Mistrovství CS ve vyhledávání drog

Mají psi nějaké služební hodnosti? Mohou získat nějaká vyznamenání?

Hodnosti, metály, nic z toho. To jsou věci důležité pro lidi. Psům je to jedno. Pes je nejšťastnější, když může pracovat, když může jít hledat, když může dostat odměnu. Četnost nálezů nebo nějaký velký úlovek, to jsou věci, které hodnotíme my, lidé. Z lidského pohledu se takovými psími hrdiny nebo celebritami stala řada našich služebních psů, ať už se jednalo o počty záchytů drog nebo tabáku, nebo třeba úspěšnost na mezirezortních či mezinárodních soutěžích.

Největšího věhlasu dosáhl asi německý ovčák Karo, s nadsázkou titulovaný jako nejznámější Čech v Peru. Karo byl Celní správou České republiky vycvičen na vyhledávání drog a následně byl v rámci mezinárodního projektu darován Celní správě Peru. Se svým psovodem na letišti v Limě měl po dobu dalších čtyř let velké množství objemných záchytů kokainu. Zajímavostí je, že byl schopen pracovat i v extrémních klimatických podmínkách, na tzv. pašerácké stezce na peruánsko-bolivijské hranici v nadmořské výšce 4 000 m. Karova fenomenální kariéra byla utnuta za velmi podezřelých okolností, zdravý pes v nejlepší kondici náhle podlehl údajně bakteriální infekci, jednalo se ale pravděpodobně o atentát ze strany pašeráků.

Jaké nejčastější služební úrazy psi utrpí? Jak jim zabezpečujete veterinární pomoc?

Práce našich služebních psů je v podstatě velmi bezpečná. Jen ve výjimečných případech se může stát, že při prohledávání zboží může psovi třeba něco spadnout na nohu nebo mu při prohledávání složitějšího terénu noha uvízne v nějaké skulině. Případ napadení služebního psa si nevybavuji.

V současné době využíváme veterinárních služeb specializovaných pracovišť Armády ČR, a to na základě mezirezortní dohody o spolupráci. O naše služební psy je v těchto špičkově vybavených pracovištích díky jejich zkušeným veterinárním lékařům jak v léčebně preventivní, tak akutní péči velmi dobře postaráno. 

Zaznamenali jste, že by se u psa rozvinul po nějakém služebním zásahu šok či úzkostné stavy?

Tato situace zatím nenastala. Jak je uvedeno výše, drtivá většina služebních psů Celní správy ČR spadá do kategorie pachové práce. Jejich činnost probíhá většinou v klidném prostředí, a tak se s šokovými situacemi nesetkávají. I tak se je ale během výcviku snažíme připravit na všemožně náročné a nenadálé situace, které by v praxi mohly nastat, psi by tedy měli být psychicky odolnější. Psi obranní jsou samozřejmě připravováni do služby tak, aby jejich přítomnost působila preventivně a nedocházelo ke zbytečné újmě na zdraví osob. U obranných služebních psů je na rozdíl od pachovkářů lepší, pokud během služby splní svůj psychologický efekt a nejsou nasazeni k zákroku.

Jak dlouho trvá výcvik psovoda? Prochází zájemce o tuto pozici nějakým speciálním výběrovým řízením?

Protože psovod spolu se psem tvoří neoddělitelnou jednotku, platí pro výcvik psovodů totéž jako pro výcvik psů, o němž jsme mluvili na začátku rozhovoru. Výcvik psa znamená vždy výcvik psa spolu s jeho psovodem. Jediné dvě věci, které psovod musí absolvovat navíc, je odborné desetidenní školení, tzv. kynologické minimum, na začátku své profesní kariéry psovoda celní správy, a poté průběžné přezkušování v teorii.

Zájemce o místo psovoda musí kromě splnění podmínek výběrového řízení projít i pohovorem, který by měl odhalit jeho vhodnost pro tuto velmi specializovanou činnost. 

Je poskytována psychologická opora psovodům v případě zranění či úmrtí psa?

Všem celníkům bez rozdílu specializace je k dispozici psychologické pracoviště Celní správy České republiky, a to včetně krizové intervence zahrnující psychologickou pomoc poskytovanou za účelem redukce nepříznivých psychických následků způsobených traumatizující události a obnovení psychické rovnováhy. Nepamatuji si však, že by bylo nutné odbornou pomoc tohoto typu vyhledat. V drtivé většině jsou naši psovodi pejskaři i v soukromém životě, a tak berou odchod čtyřnohého parťáka jako smutnou, ale nedílnou součást běžného pejskařského života.

Děkujeme za rozhovor.

Foto: Facebook Celní správy ČR

 Autor: Arnošt Zeman