Služební psi Policie České republiky

 10. 03. 2023      kategorie: Výstroj, výzbroj, technika a výcvik    

Pokračujeme v seriálu o služebních psech. U policie mají využití nejširší, a tomu odpovídá i rozsah jejich chovu, výcviku a celkově zkušeností, o něž se s námi dělí plukovník Mgr. Petr Kozák, vedoucí odboru služební kynologie a hipologie. 

Kdo a na základě jakých kritérií vybírá psy do služebního výcviku?

Služební psy vybírá příslušný služební funkcionář, tedy většinou vedoucí oddělení služební kynologie dané součásti Policie České republiky, a zároveň služební lékař, který hodnotí aktuální zdravotní stav. A také jeho budoucí psovod.
Při výkupu, výpůjčce a přebírání darovaného psa se posuzuje zejména jeho zdravotní stav, povahové vlastnosti, úroveň cvičenosti a vhodnost pro výkon služby podle stanovených kritérií. Způsob provádění výkupu, výpůjčky a darování služebních psů je stanoven interním předpisem.

Jaká psí plemena jsou pro službu u policie vhodná?

Pro výkon služby se používají plemena vhodná pro daný typ činnosti. V zásadě nejvíce využíváme takzvaná plemena pracovní, jako například německý ovčák, belgický ovčák, rotvajler, velký knírač a podobné. Tato plemena se používají převážně jako všestranná, tedy pro hlídkovou a výjezdovou činnost. Další činnosti, ke kterým se služební psi používají, jsou speciální práce. Pro tento typ prací se využívají mimo výše uvedených i další plemena psů, například lovečtí psi – retrívři, ohaři, kokršpanělé, špringršpanělé, ale u Policie České republiky najdeme i křížence.

pes pčr skok

Slouží spíše feny nebo psi? Je tam nějaký rozdíl?

Na službě u Policie České republiky se podílí jak psi, tak feny. Poměr pohlaví je zhruba 2:1 ve prospěch psů (samců). Feny jsou využívány především pro speciální práce a samozřejmě i jako chovné feny na chovatelské stanici, kdežto psi spíše pro všestranné využití.

Na jaké  činnosti se psi u vás cvičí a využívají?

Výcvik probíhá podle specializace služebního psa. Psi všestranní jsou, jak název činnosti napovídá, využíváni na celou škálu problematik, především pro pachové práce (sledování pachové stopy, vyhledání vystřelených nábojnic, odhozených a ztracených předmětů v souvislosti s pácháním trestné činnosti a jiné). Dále se u tohoto typu psů přezkušují obranné práce, kdy služební pes musí být schopen zadržet nebezpečného pachatele, ubránit psovoda, pracovat u pořádkové jednotky při zabezpečení veřejného pořádku a konečně důležitou oblastí je také poslušnost. Psi specialisté musí mít kromě poslušnosti i nadstandardní socializaci, bezproblémový pohyb v objektech, toleranci k různým povrchům a schopnost motivace.

V jakém věku začínáte s výcvikem a jak dlouho trvá?

Doba výcviku je ovlivněna více faktory. Nejdůležitějšími z nich jsou okolnosti pořízení takového jedince, tedy zda ho má psovod od jeho štěněcího věku nebo je to jedinec již odrostlý, ve věku třeba okolo jednoho či dvou let věku. Štěněti je potřeba dopřát období všeobecného rozvoje, aby mělo ve svém životě co nejvíce podnětů a zkušeností, které mu v budoucnu pomohou zvládnout řešit náročné úkoly ve služebním životě. Pokud najdeme psího adepta do služby, který již odrostl štěněcímu věku a má například mezi prvním a druhým rokem, pak tohoto psa můžeme nechat projít patřičným testem, který nám více napoví o jeho vlohách k výkonu služby. Vhodného psa pak během prvních třech měsíců naučíme základy jeho budoucí práce, poté přichází nikdy nekončící příprava psa do běžného výkonu služby. První atestace mohou služební psi podstoupit nejdříve po dosažení osmnácti měsíců jejich věku.

pes pčr štěnata

Takže psy si chováte i nakupujete? Jaká jsou případná kritéria nákupu, resp. krytí těchto psů?

Stěžejní pro doplňování služebních psů je využití naší vlastní policejní chovatelské stanice služebních psů v Prackovicích nad Labem, ale ve specificky vymezených případech lze využít i dalších způsobů získávání služebních psů. Pro obměnu a doplňování početních stavů služebních psů u útvarů policie jsou tedy psi získáváni zejména z vlastního chovu, výkupem, darováním, převzetím štěňat od civilních chovatelů za krytí, případně na základě smlouvy o výpůjčce psa.

Mezi předpoklady, které by měl splňovat služební pes, patří zejména plemeno vhodné pro daný typ činnosti, jak bylo řečeno výše, dále zdravotní stav – psi, kteří se využívají u Policie České republiky, musí splňovat přísná zdravotní kritéria. Mimo klinického vyšetření projdou služební psi zařazovaní do služby rentgenologickým vyšetřením na stupeň dysplazie kyčelního a loketního kloubu, případně dalším vyšetřením, které určí služební veterinární lékař. Služební pes musí dále disponovat povahovými vlastnostmi, které jsou vhodné pro výkon služby. Jedná se především o vyrovnanost, schopnost snést stresovou zátěž, schopnost pohybu ve ztížených podmínkách, budovách na různých typech povrchu, nad volnou hloubkou a podobně.

Pokud se týká využití krycích psů z civilního sektoru pro krytí služebních fen na chovatelské stanici, jsme vázáni legislativním rámcem daným Českým kynologickým svazem a Českým klubem chovatelů německého ovčáka. Chovní psi navíc musí být vhodní pro služební chov i povahovými vlastnostmi a zdravotním stavem.

Kolik procent psů ve výcviku neuspěje? Co se s nimi pak stane?

Samozřejmě se nám nepodaří všechny psy přivést až k atestům a k následnému výkonu služby u Policie ČR. Takový stav bychom jistě uvítali, ale realita je bohužel poněkud jiná. Nároky kladené na praktický výkon služby jsou velmi vysoké, jejich úspěšnost ovlivňuje celá řada faktorů, tyto faktory by ovlivnily také případně zpracovanou statistiku. Pokud zjistíme, že mladý pes nebude odpovídat našim potřebám, vždy mu zajistíme místo, kde může udělat novému majiteli spoustu radosti po zbytek svého života.

Jaký je režim služebních psů – žijí u psovoda doma nebo v kotci na základně? Kolik hodin denně pracují, cvičí, odpočívají?

Systém ustájení služebních psů je takový, že v rámci výkonu služby jsou služební psi ustájeni v kotcích na pracovišti a po službě bývají ustájeni u psovoda doma. I zde mají kotec, boudu a další potřebné vybavení nebo bydlí v bytě s rodinou psovoda.
Psi pracují podle rozvržení pracovní doby svého psovoda. Psovod se psem vykonává jak službu, tak se psem cvičí a stará se o něj. To znamená, že uklízí kotec, připravuje krmivo, navštěvuje se psem veterinárního lékaře při pravidelných prohlídkách, ale chodí se psem i na procházky. Policejní psovod se musí připravit na soužití se svým psem v systému 24/7. Pokud na tento systém není připraven, neměl by se o tuto krásnou, ale velmi náročnou činnost, vůbec zajímat.

pes pčr psovod

Pořizujete pro psy nějakou speciální výstroj a případně jakou?

Služební psi jsou vystrojeni klasickými pomůckami, jako jsou obojky, náhubky, vodítka, postroje a další výstroj. Do prostředí, ve kterém může hrozit poranění tlapek, jsou vybaveni speciálními botičkami, které mají za úkol zabránit zranění psa ostrými předměty. Individuálně jsou někteří služební psi vybavování i dalšími moderními ochrannými prostředky.

Jaká je průměrná doba aktivní služby psů? Co se s nimi děje pak?

Služební psi jsou z aktivní služby vyřazováni většinou v osmi až deseti letech, přičemž závisí na aktuálním zdravotním a fyzickém stavu. Většina z nich zůstává v rodinách u psovodů a jen mizivé procento je nabídnuto novým majitelům.

Mají psi nějaké služební hodnosti? Mohou získat nějaká vyznamenání?

Služební psi u Policie České republiky nemají hodnosti a nebývají jim udělována oficiální vyznamenání.

Jaké nejčastější služební úrazy psi utrpí? Stává se, že by byli napadeni pachatelem? Využíváte služeb komerční veterinární služby, anebo zaměstnáváte vlastní veterináře?

Veterinární služby jsou zabezpečovány téměř výhradně oddělením veterinární služby Policejního prezidia ČR, tedy vlastními veterináři, kteří jsou dislokováni v jednotlivých spádových oblastech. Soukromí veterinární lékaři jsou využíváni pouze, hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo u vysoce specializovaných vyšetření. Pokud se týká úrazů, většinou se jedná o úrazy končetin nebo jde o tržné či řezné rány na tělech. Napadení služebního psa pachatelem je spíše ojedinělé, vzhledem k jejich dennodennímu využívání ve službě po celé republice.

Sám jsem zažil vážnou situaci, kdy jsme byli s mojí fenkou Kety na „ostrém“ výjezdu v ostravské pobočce České národní banky, kde byla doručena anonymní informace o uložení bomby v objektu. Kety se při průzkumu haly pro styk s veřejností vážně zranila v krátkém vstupním schodišti vyrobeném z leštěného mramoru. Kety v jednom okamžiku ztuhla, zůstala nehybně sedět a já v tom momentu viděl, že je zle. Následným pohmatem pravé přední končetiny bylo vše zřejmé, přivolaný veterinární lékař provedl základní ošetření, aby bylo možno zraněnou fenu transportovat k odbornému vyšetření. S velmi vážnou zlomeninou nohy jsme Kety převezli do Veterinárního ústavu Armády České republiky v Hlučíně, kde tamní lékaři a sestřičky odvedli úžasnou práci, tím Ketce umožnili, po téměř roční rehabilitaci, návrat do policejní služby. Veterinárnímu zařízení Armády ČR patří obrovský dík.

Zaznamenali jste, že by se u psa rozvinul po nějakém služebním zásahu šok, panické ataky či PTSD? Pokud ano, jak jej rehabilitujete?

Osobně jsem se u svých psů s tímto stavem naštěstí nesetkal. V rámci výkonu policejní služby se podle mého názoru nesetkáváme pravidelně se situacemi, které by měly velký potenciál takovou poruchu vyvolat. Ovšem, zřejmě bude hodně záležet na odborné diagnostice změn chování u konkrétního jedince po výkonu nějakého náročného zásahu. Psovod si takových změn jistě všimne a přizpůsobí danému stavu následnou přípravu svěřeného služebního psa. Jako příklad situace, která by se mohla takto vážně projevit na chování jinak bezproblémového psa je jeho výkon služby při obnově veřejného pořádku během vypjatých sportovních utkání nebo při extrémistických demonstracích, apod. Větší ohrožení číhá podle mého názoru na vojenské psy vyslané do zahraničních misí, jako tomu bylo například při nasazení v Afghánistánu…

pes pčr pachatel

Jak dlouho trvá výcvik psovoda? Prochází zájemce o tuto pozici nějakým speciálním výběrovým řízením?

Výcvik psovoda je kontinuální proces, který probíhá po celý profesní život psovoda. Musíme si uvědomit, že psovod je hlavně policista a jeho vzdělávání tedy probíhá jak po linii policejního vzdělávání, tak po linii vzdělávání odborného, tedy kynologického.
Psovodi jsou vybíráni vedoucími funkcionáři na jednotlivých krajských ředitelstvích Policie České republiky podle vlastní potřeby i podle jejich předešlých zkušeností, například s kynologií civilní.

Je poskytována psychologická opora psovodům v případě zranění či úmrtí psa?

Policie ČR má propracovaný systém interventů, kteří jsou obecně připraveni pomáhat v těžkých situacích nejen obětem trestných činů, policistům při zásahu s citlivým obsahem a podobně. Pokud by se psovod do podobné situace dostal, určitě se může na naše kolegy obrátit s žádostí o pomoc nebo mu toto řešení navrhne jeho vedoucí oddělení služební kynologie.

Děkujeme za rozhovor.

Zdroj foto: Facebook PČR

 Autor: Arnošt Zeman