Historie a vývoj Aktivní zálohy (10): Vznik dalších jednotek AZ u bojových útvarů (2007 – 2008)

 14. 03. 2015      kategorie: Hlavní menu    

Na základě zpětné vazby příslušníků jednotek AZ a vyhodnocení zkušeností s výcvikem 1. takové roty AZ a Roty Z přímo u vojenských útvarů vydal tehdejší NGŠ arm. gen. Štefka 18. 06. 2006 směrnici k dalšímu rozvoji jednotek AZ. Tím byla dána další možnost rozvoje příslušníků AZ podle jejich vojenské odbornosti z dřívější služby nebo podle jejich zájmu.

Vznikla tak myšlenka vzniku dalších jednotek AZ přímo u některých útvarů AČR, která byla poprvé na veřejnosti prezentována gen. Štefkou v červnu 2006 na tzv. „Hvězdicovém pochodu Tří králů“ ve Vyškově. Předpokládalo se, že tyto jednotky nebudou mít hned velikost roty, ale pouze čety, v některých případech jen skupin či družstev. První návrh plánu počítal s vytvořením těchto jednotek ke dni 01. 01. 2007. Nakonec byl však pro různé organizační průtahy posunut tento termín na 01. 07. 2007.

Z výcviku průzkumné čety AZ 102.pzpr., 2008Foto: Z výcviku průzkumné čety AZ 102.pzpr., 2008

Mimo již existujících 14 pěších rot AZ u jednotlivých Krajských vojenských velitelství (KVV), 1. tankové roty AZ v Přáslavicích, Roty Z v Prostějově, tří rámcových praporů AZ u Vojenské policie, pontonové roty, ženijní mostní roty v Bechyni a družstva psovodů v Grabštejně, tak měl být zahájen organizačně vznik těchto jednotek:

 • 3 mechanizované čety (z toho dvě v rámci 4. brigády rychlého nasazení u 41. mpr v Žatci a 42. mpr v Táboře a jedna četa v rámci 7. mechanizované brigády u 72. mpr v Přáslavicích);
 • 1 výsadková mechanizovaná četa v rámci 43. vmpr v Chrudimi;
 • 1 minometná četa v Hranicích;
 • 1 palebná četa152 mmShKH v Jincích;
 • 1 protiletadlová raketová četa ve Strakonicích; 6 záchranných čet (u záchranných praporů v Kutné Hoře, Jindřichově Hradci, Bučovicích, Olomouci, Rakovníku a Hlučíně);
 • 1 četa zemních strojů v Bechyni;
 • 1 četa chemické ochrany v Liberci;
 • 1 spojovací četa v Lipníku;
 • 1 průzkumná četa u 102. pzpr v Prostějově;
 • 1 četa elektronického boje v Opavě;
 • 1 hydrometeorologická skupina v Praze;
 • 1 geografická skupina v Olomouci;
 • 1 skupina analýzy terénu v Táboře;
 • 1 četa předsunuté podpory v Pardubicích;
 • 1 tým řízení přesunů ve Staré Boleslavi;
 • 1 družstvo vojenské historie ve VHÚ Praha a VTM Lešany.

Celkově bylo plánováno, že při plné obsazenosti všech jednotek AZ, tj. výše uvedených + všechny již dříve vzniklé, by Aktivní záloha měla mít cca 3.000 osob. Nicméně celková naplněnost tohoto záměru ke konci roku 2007 byla vzhledem ke dříve zmiňovaným problémům jen asi 37 %.

Toliko k záměru budování dalších jednotek AZ. Řada z těchto záměrů však zůstávala pouze na papíře a to jak z důvodu malého zájmu příslušníků AZ o službu u některých útvarů, tak především z důvodu stálého problému nenaplněnosti stavu celého sboru AZ.

Z výcviku čety AZ 41. mpr., 2009
Foto: Z výcviku čety AZ 41. mpr., 2009

Pro různé problémy (zdravotní prohlídky ve vojenských nemocnicích, velmi slabá propagace, vysoké nároky na počáteční přípravu – nutné absolvování několikatýdenního základního kurzu ve Vyškově atd.) při přílivu nových zájemců stav AZ nijak výrazně nevzrůstal…

Nevyřešení některých základních otázek kolem problematiky služby v AZ (zejména ve vztahu k zaměstnavatelům příslušníků AZ ve věci jejich uvolňování na cvičení) a přístup některých složek armády měl za následek trvající odliv dobrovolníků z řad AZ do civilního života, kdy ukončovali své závazky s armádou často předčasně i před vypršením původně smluveného závazku.

Problémy s uvolňováním zaměstnanců nejsou jen výsadou soukromé podnikatelské sféry, ale i velkých státních (či s podílem státu) organizací a mnoho příslušníků AZ si čerpá na cvičení raději svou dovolenou nebo ukončuje smlouvu o službě v AZ, aby nepřišli o zaměstnání. Jedná se o zásadní a dlouhodobě nevyřešený problém, který vede ke stagnaci naplněnosti jednotek AZ.

Z výše uvedených důvodů slabý pramen přílivu nových dobrovolníků nestíhal a nestíhá doplňovat vzniklé mezery po těch, co z řad AZ odešli.

1. tanková rota AZ, 73. tpr, 2009
Foto: 1. tanková rota AZ, 73. tpr, 2009

Další odliv příslušníků AZ z pěších rot nastal po vzniku nových jednotek AZ přímo u jednotlivých útvarů. Byla tak sice konečně dána možnost těm příslušníkům AZ, kterým například nestačil, dle jejich vnímání, nedostatečný výcvik strážního charakteru v rámci pěších rot (což většinou záleželo na zdatnosti daných velitelů rot při organizaci výcviku, kdy často obsazení velitelských funkcí v rotách nekompetentní osobou mělo za následek stagnující úroveň výcviku i po několika letech existence roty), měli potřeby aktivnější formy přípravy například i v rámci vojenských odborností, které měli z dřívější služby nebo ve které se měli zájem dále cvičit, avšak mnohdy s následkem snížení naplněnosti krajských pěších rot.

K datu 01. 07. 2007 tak vznikly jako první z nově plánovaných jednotek hlavně jednotky AZ u mechanizovaných praporů – jeden při 4. brigádě rychlého nasazení v rámci 41. mpr v Žatci, druhý při 7. mechanizované brigádě v rámci 72. mpr v Přáslavicích (7. mb již zkušenosti s výcvikem AZ měla, protože již v její sestavě existovala několik let tanková rota AZ u 73. tpr)a průzkumná četa AZ u 102. průzkumného praporu v Prostějově.

Bylo to jak velkým zájmem příslušníků AZ o službu u těchto útvarů, tak i vstřícností a přístupu velitelů těchto útvarů, kteří pochopili potenciál v příslušnících AZ, který vznik těchto jednotek pro ně znamenal. Kromě získání odborných znalostí od některých odborníků, specialistů či vojensky využitelných schopností a znalostí některých příslušníků v těchto jednotkách AZ v rámci organizace útvaru, i především vytvoření vlastní kvalitní a připravené zálohy pro případ potřeby.

Poznámka autora: Když jsem byl vyzván ke zpracování historie a vývoje Aktivní zálohy, v níž sloužím 11 let, tak jsem vše začal zpracovávat podle toho, jak jsem to zažil, co jsem si zapamatoval, a co jsem se případně dozvěděl od některých dalších kolegů z centra dění. Tento materiál si v žádném případě tedy neosobuje právo být zcela objektivním a úplným zpracováním tématu, i když se k tomu snaží přibližovat. Děkuji za pochopení.

Hlavní použité prameny:

Archiv autora

Archiv kpt. Ing. Mojžíše Milana

Ministerstvo obrany České republiky. <www.army.cz>.

 Autor: Pavel J. Kuthan