O kriminalistice s profesorem Jiřím Strausem, garantem stejnojmenného oboru…

 23. 09. 2015      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., je docentem v oboru kinantropologie, profesorem v oboru bezpečnostní vědy a doktorem věd v oboru policejní vědy. Je autorem mnoha učebnic a publikoval stovky odborných článků v tuzemských i mezinárodních odborných časopisech. Je soudním znalcem v oboru kriminalistika – specializace forenzní biomechanika. Na VŠFS vede Institut kriminalistiky a forenzních disciplín.

Kriminalisticko právní specializace je nový obor, který se na VŠFS bude přednášet již od října. Proč právě toto zaměření na této škole?

Jsme přesvědčení, že kriminalisticko právní specializace je zajímavý a přitažlivý obor a současně je společensky velmi žádoucí. Formy trestné činnosti se neustále zdokonalují a je potřeba mít studijní obor, který bude připravovat specialisty vzdělané v kriminalistice, forenzních vědách a současně i v právních vědách.

Je určen především pro studenty, kteří mají zájem o kriminalistiku, forenzní vědy, kriminologii, trestní právo. Je vhodný i pro policisty, kteří jsou služebně zařazeni na funkčních místech spojených s širokým využíváním kriminalistických a forenzních poznatků.

Znamená to, že vedle „zdokonalování forem trestné činnosti“, které jste zmínil, je nový obor také reakcí na stoupající kriminalitu? Laicky řečeno, že bude potřeba více kriminalistů?

Takto to rozhodně neplatí, boj proti kriminalitě je dlouhodobý proces, pachatelé trestných činů neustále vymýšlejí nové formy páchání trestné činnosti a je potřeba vzdělávat odborníky pro odhalování, vyšetřování a prevenci trestné činnosti. Nelze říci, že vytvoření studijního oboru Kriminalisticko právní specializace vzniká jako odezva na rostoucí kriminalitu.

Cílem je poskytnout profesní bakalářské vzdělání v právní specializaci, přípravu odborníků pro konkrétní profese právně administrativního charakteru, jehož hlavní pracovní náplní je aplikace nezbytně potřebných právních předpisů spolu s využitím poznatků oborově příslušných specializovaných oblastí.

Takže to můžeme chápat spíše tak, že v oboru je mnoho nových informací, metod a doplňujících znalostí, které je potřeba zvládnout a využívat inovovanými a erudovanými způsoby?

To je v dnešní době pochopitelně nutné. Náš obor je koncipován široce. Nosnými předměty jsou právní předměty, kriminalistika, forenzní vědy a kriminologie. V právních předmětech získají studenti velmi dobré základy zejména z trestního práva hmotného a procesního. Při studiu se seznámí se základními teoretickými pojmy v kriminalistice a jejich konkrétním významem v kriminalistické praxi.

Akcentovány budou předměty zejména v oblasti vývoje kriminalistických metod při zajišťování a vyhodnocování stop a vyšetřování trestných činů, jako je např. kriminalistická technika, kriminalistická taktika a kriminalistické metodika (např. metodika vyšetřování vražd, metodika vyšetřování krádeží, loupeží atd.).

Vše je připraveno tak, že kromě teoretických základů budou mít posluchači možnost seznámit se s konkrétními případovými studiemi, naučí se kriminalistické metody vyhledávání a zajišťování stop na místě činu, základní metody výslechu, rekognice, rekonstrukce a osvojí si metody vyšetřování trestných činů. Kromě předmětu kriminalistika budou ve studijním oboru vyučovány i předměty jako je soudní lékařství, forenzní psychologie, forenzní sexuologie atd.

To je skutečně široké pojetí, které zdá se obor plně pokrývá. Kde všude najdou absolventi uplatnění?

Absolvent studijního oboru Kriminalisticko právní specializace bude připraven k efektivnímu výkonu činností na pozici kriminalisticko právního specialisty z úrovně středního managementu v organizaci či instituci. Bakalářské studium oboru Kriminalisticko-právní specializace je určeno k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků, schopných zastávat odpovědné a na teoretickou připravenost náročné pozice ve státní správě, veřejné správě a v soukromých bezpečnostních službách.

Zkuste být konkrétnější. Pokud nastoupím jako uchazeč na prezenční studium oboru, kde konkrétně se mohu vidět za tři roky? O jakou pozici např. ve státní nebo veřejné správě se mohu ucházet?

Například to může být práce u Policie ČR na pozici komisaře, kriminalisty či vyšetřovatele. Dále dobře vyškolený a teoreticky připravený pracovník bezpečnostní agentury, pracovník městské policie, detektiv, pracovník ve státní správě na pozici středního managementu, práce bezpečnostního pracovníka v jakékoliv organizaci.

Jistě máte přehled o podobných oborech, která jsou nabízeny na jiných vysokých školách. V čem se ten, který nově nabízíme VŠFS, liší?

Rozsah výuky kriminalistiky a forenzních oborů a struktura studia je v tomto oboru velmi rozsáhlá a podrobná, na žádné jiné vysoké škole v ČR ať státní nebo veřejné, skutečně není výuka kriminalistiky připravena v tak rozsáhlé a kvalitní formě, jako je právě ve studijním oboru akreditovaném na naší univerzitě. Výuka na VŠFS je zaměřena primárně na propojení kriminalistiky, forenzních věd a právních disciplín. Jediná srovnatelná výuka, ovšem zaměřená na chemické forenzní aplikace, je studium forenzní analýzy na VŠCHT.

Co byste případným uchazečům řekl závěrem?

Jsem přesvědčen, že pokud studenta zajímá kriminalistika a forenzní vědy, najde u nás špičkově připravený obor, kde budou přednášet nejlepší pedagogové v ČR, zejména nejlepší kriminalisté – pedagogové!

Pozn.: Na nový obor se lze do konce září ještě přihlásit na www.vsfs.cz

Pozn. 2: Patrně jste si v textu všimli, že se v rámci oboru vyučuje jak kriminologie, tak kriminalistika. To nejsou synonyma… Kriminologie je multidisciplinární nauka, která se zabývá kriminalitou. Předmětem jejího zkoumání je kriminalita, pachatel, oběť a kontrola kriminality. Kriminalistika objasňuje zákonitosti vzniku, shromažďování a využívání stop a soudních důkazů. V českém pojetí vychází zejména z trestního práva a vypracovává metody, postupy, prostředky a operace k úspěšnému odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti. (Wikipedie)

 Autor: Redakce